Egyfordulós nyilvános pályázat a 62321/54 helyrajzi számú, 1039 Budapest, Pais Dezső utca 2. szám alatti ingatlanon álló óvodaépület és a kapcsolódó udvar részleges hasznosítására bérleti jogviszony keretében

Archív

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 7.), mint Kiíró, a 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelet szerinti veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról 9/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete 111/A. § valamint az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 17/2014. (VI. 2.) önkormányzati rendelete 21. §-a figyelembe vételével, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljáró polgármester 562/2021. (V. 7.) számú határozatában megadott felhatalmazás alapján egyfordulós nyílt pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló ingatlanrész bérbeadására.

 

A pályázat tárgya

 

A Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló 62321/54 helyrajzi számú, 1039 Budapest, Pais Dezső utca 2. szám alatti ingatlanon lévő óvodaépület és a kapcsolódó udvar részleges bérbeadása (426 m2 épület (3 csoportszoba a kapcsolódó helyiségekkel) + 1.000 m2 udvar területtel) óvodai nevelés céljára.

 

A pályázat tárgyát képező ingatlanrész adatai:

 

Cím:                             1039 Budapest, Pais Dezső utca 2.

Hrsz.:                           62321/54

Megnevezés:                  kivett óvoda

Telek területe:               4.943 m2 (teljes hrsz. területe)

Bérelhető terület:           426 m2 épület  + 1.000 m2 udvar

Tulajdonos:                   Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

Terhek, széljegyek:        4 m2 területre a FŐTÁV Zrt. vezetékjoga

67 m2 területre a ELMŰ Hálózati Kft. vezetékjoga

Pályázati biztosíték

(bánatpénz):                  700.000,- Ft

 

A bérleti díj irányára: nettó 610.000,- Ft/hó,

 

amely az előző évi, MNB által közzétett inflációs rátával évente indexálandó, a bérleti díj fizetési kötelezettség a szerződés megkötésének időpontjától áll fenn, ettől eltérő ajánlat a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

 

A bérleti díj jelenleg ÁFA-t nem tartalmaz, azonban, ha a Bérbeadó az ingatlan bérbeadása tekintetében ÁFA kötelessé válik, akkor a Bérbeadó a jogszabály által előírt ÁFA mértékét a meghatározott bérleti díjra, mint adóalapra felszámítja.

 

Pályázati feltételek

 

A bérbeadás időtartama: 5 év határozott idő.

 

A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati dokumentáció átvétele. Az ingatlanrészre vonatkozó pályázati dokumentáció az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán, előzetesen egyeztetett időpontban vehető át, személyazonosság igazolása mellett. Kiíró fenntartja a jogot, hogy a veszélyhelyzetre való tekintettel szükség esetén a dokumentációt elektronikusan adja át Pályázó részére.

 

A pályázat jellege: nyilvános egyfordulós pályázat.

 

 

 

A pályázati eljárásban az a természetes személy vagy átlátható szervezet vehet részt, amely a pályázati dokumentációt igazolhatóan átvette az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.-től.

 

A pályázaton azon Ajánlattevő vehet részt, aki a pályázati biztosítékot befizette az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Raiffeisen Banknál Zrt.-nél vezetett 12001008-00140909-00100008 számú letéti számlájára és az a pályázat benyújtásának határidejéig a számlán jóváírásra került, valamint a pályázati dokumentációt személyesen vagy meghatalmazott útján átvette az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán. A dokumentáció kiadása történhet elektronikus úton is, ezt Kiíró jogosult eldönteni.

 

Abban az esetben, ha gazdasági társaság vagy egyéb jogi személy kíván pályázni, úgy a dokumentáció átvételéhez be kell mutatni, meg kell küldeni (szkennelve) az aláírásra/cégjegyzésre jogosult személy eredeti aláírási címpéldányát, a társaság eredeti cégkivonatát, illetve ezeket másolatban át is kell adni, meghatalmazott esetén meghatalmazás benyújtása is szükséges.

 

A részletes pályázati feltételeket a pályázati dokumentáció tartalmazza, melynek átvétele az ertekesites@ovzrt.hu email címre küldött elektronikus levélben kezdeményezhető. A pályázati dokumentáció részét képezi az ingatlanrészről készített értékbecslés, mely tartalmazza az eligazodást segítő helyszínrajzot, fotókat, a beépíthetőségre vonatkozó paramétereket, tulajdoni lap másolatot, alaprajzokat.

 

Az ingatlanrész hivatalos megtekintése – az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztállyal előzetesen egyeztetett időpontban – 2021. május 18-án 9:00 2021. június 4-én 10:00 óráig óráig lehetséges. Az időpontegyeztetés az elérhetőségi adatok megadásával az ertekesites@ovzrt.hu email címre küldött elektronikus levélben kezdeményezhető.

 

Az Ajánlattevőnek pályázatában nyilatkoznia kell a megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek elfogadásáról, csatolnia kell az ingatlanrész tervezett hasznosításának koncepcióját (nevelési program bemutatását) valamint a pályázati formanyomtatványon megjelölt okiratokat és igazolnia kell a pályázati részvétel feltételeként előírt pályázati biztosíték megfizetését.

 

Az Ajánlattevőnek pályázatában nyilatkoznia kell, miszerint tudomásul veszi, hogy nyertessége esetén a pályázat tárgyát képező épületrészt a továbbra is önkormányzati fenntartású óvodaként működő épületrésztől saját költségén le kell választania, hasonlóan a bérelt udvarrészt is le kell kerítenie, ezen munkálatokkal összefüggésben sem Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatával, sem az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-vel szemben nem léphet fel semmilyen jogcímen megtérítési, beszámítási vagy kártérítési illetőleg tulajdonjogi igénnyel. A munkálatok műszaki tartalmát az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-vel előzetesen felül kell vizsgáltatni és jóvá kell hagyatni. Az Ajánlattevőnek pályázatában nyilatkoznia kell, miszerint tudomásul veszi, hogy a jelzett leválasztó szerkezeteket bérleti szerződése bármely okból történő megszűnése esetén saját költségén elbontani köteles.

 

Az ajánlatnak többek között tartalmaznia kell az Ajánlattevő adatait, az Ajánlattevő részletes és jogilag kötelező nyilatkozatát a megajánlott bérleti díjra, fizetési feltételekre és a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására, illetve ajánlati kötöttségre vonatkozóan, valamint a pályázati dokumentációban megtalálható, illetve ott felsorolt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat is szükséges benyújtani.

 

Az Ajánlattevő ajánlatát a pályázatban találhatókon túl kikötéshez, feltételhez nem kötheti, az ilyen pályázat érvénytelen. A pályázati formanyomtatvány módosítása (az adatokkal történő kitöltést ide nem értve) a pályázat érvénytelenségét eredményezi.

 

A pályázatban a hiánypótlás biztosított, a pályázat Kiírójának felhívása alapján. A pályázati adatlap nem hiánypótolható, beadási határidő letelte után nem módosítható.

 

Adóigazolás csak akkor hiánypótolható, ha annak ügyintézését az Ajánlattevő igazoltan megkezdte, de a kikért igazolást a pályázat benyújtási határidejéig nem kapta kézhez. Ebben az esetben az ügyintézés megkezdését igazoló iratot kell eredeti példányban csatolni a pályázathoz.

 

A pályázati ajánlatot legkésőbb 2021. június 7-én 10:00 óráig zárt borítékban van lehetőség benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7.). Ezen határidő után beadott pályázat érvénytelen. A pályázati anyagot tartalmazó borítékon a feladó és a címzett megjelölésén, valamint a „62321/54 helyrajzi számú, 1039 Budapest, Pais Dezső utca 2. szám alatti ingatlanon álló óvodaépület és a kapcsolódó udvar részleges hasznosítása bérleti jogviszony keretében – pályázat” szövegen túl egyéb szöveg nem lehet.

 

Az ajánlatot tartalmazó borítékon a feladót fel lehet tüntetni, de ennek feltüntetése nem kötelező (titkos ajánlat).

 

Jelen pályázatban az ajánlati kötöttség ideje 2021. június 7-től számított 60 nap.

 

A pályázatok bontására 2021. június 7. 10:10 órakor a 1033 Budapest, Mozaik utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. A bontási eljárás nem nyilvános. A pályázaton résztvevőket ajánlott levélben, vagy a pályázatban megadott email címre elektronikus levélben értesítjük a pályázat eredményéről. A bontási eljárás nem nyilvános.

 

A pályázat Kiírója fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot a pályázati eljárás bármely szakaszában, indoklás nélkül, részben vagy egészében eredménytelennek nyilvánítsa, valamint, hogy a legmagasabb bérleti díjat kínáló – érvényes ajánlatot tevő – Ajánlattevőkkel a pályázati borítékbontást követően további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson.

 

Az Önkormányzat a nyertes ajánlatban szereplő Ajánlattevővel köthet bérleti szerződést a fentiek szerint. A bérleti szerződésben csak és kizárólag azon személy vagy szervezet jelölhető meg szerződő félnek, aki a pályázatban, mint Ajánlattevő megjelölésre került.

 

A pályázatok bontását követően az ajánlat módosítására nincs lehetőség, azt a Kiíró kizárja, kivéve az ajánlott bérleti díj zártkörű liciten történő módosítását.

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a pályázati biztosíték nem jár vissza amennyiben:

 

  • az Ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt, vagy a pályázat benyújtását követően, de az eredményhirdetést megelőzően visszavonta ajánlatát,
  • ha a szerződés megkötése az Ajánlattevőnek felróható okból hiúsult meg,
  • a szerződés teljesülése a Bérlőnek felróható okból hiúsult meg.

 

A pályázatok elbírálásának szempontja: a megajánlott bérleti díj összege.

 

Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése a szerződéskötésre nyitva álló határidőn belül meghiúsul, a soron következő Ajánlattevővel szerződés köthető.

 

A pályázat útján történő bérbeadás szabályait, a pályázaton való részvétel feltételeit az Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (II. 16.) számú, az Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról szóló, illetve az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 17/2014. (VI. 2.) önkormányzati rendeletei tartalmazzák. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály +36 1 430-3472 és a +36 1 430-3463 telefonszámain lehet kérni.

 

A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, budapest.ingatlan.hu, ingatlanok.hu.