Egyfordulós, nyilvános pályázat a 19971/2 hrsz.-ú, 6.838 m2 nagyságú „kivett beépítetlen terület” megjelölésű ingatlan részleges, területbérleti szerződés keretében történő hasznosítására

Archív

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 7.), mint Kiíró, Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselő-testületének – az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 17/2014. (VI. 2.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdésének a) pontja és az Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról szóló 9/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet 111. § figyelembe vételével meghozott – 333/2023. (X. 26.) számú határozatában megadott felhatalmazás alapján egyfordulós nyílt pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan hasznosítására.

 

A pályázat tárgya

 

A Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában álló 19971/2 hrsz.-ú, 6.838 m2 nagyságú „kivett beépítetlen terület” megjelölésű ingatlan részleges, területbérleti szerződés keretében történő hasznosítása.

 

A pályázat tárgyát képező ingatlan adatai:

 

Hrsz.:                                           19971/2

Megnevezés:                              kivett beépítetlen terület

Telek területe:                            6.838 m2

Tulajdonos:                                Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

Terhek, széljegyek:                   1. vezetékjog 1.217 m2 területre, jogosult: ELMŰ Hálózati Kft.,

 1. vezetékjog 64 m2 területre, jogosult: ELMŰ Hálózati Kft.,
 2. vezetékjog 21 m2 területre, jogosult: ELMŰ Hálózati Kft.,
 3. vezetékjog 36 m2 területre, jogosult: ELMŰ Hálózati Kft.

övezeti besorolás                       KÖu-2 I. rendű főutak területe

Pályázati biztosíték

(bánatpénz):                              100.000,- Ft

Pályázati dokumentáció ára:  bruttó 20.000,- Ft

 

A fajlagos területbérleti díj irányára 180,- Ft/m2/hó,

 

amely az előző évi, MNB által közzétett inflációs rátával évente indexálandó, a területbérleti díj a szerződés megkötésének időpontjától esedékes, ettől eltérő ajánlat a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

 

A területbérleti díj jelenleg ÁFA-t nem tartalmaz, azonban, ha a Bérbeadó az ingatlan bérbeadása tekintetében ÁFA kötelessé válik, akkor a Bérbeadó a jogszabály által előírt ÁFA mértékét a meghatározott bérleti díjra, mint adóalapra felszámítja.

 

Pályázati feltételek

 

 • a pályázat elbírálási szempontja: a megajánlott bérleti díj;
 • a fajlagos területbérleti díj irányára 180,- Ft/m2/hó, amely az előző évi, MNB által közzétett inflációs rátával évente indexálandó;
 • a bérbeadás időtartama 3 év határozott idő;
 • pályázni egybefüggő, legalább 1.000 m2 terület bérleti szerződés keretében történő hasznosítására lehet, a bérelni kívánt ingatlanrész pontos megjelölésével, valamint részletes hasznosítási koncepció benyújtásával;
 • a területbérlettel összefüggésben a Bérbeadó közüzemi szolgáltatást nem biztosít;
 • a pályázat során nem képezik bírálat tárgyát a Pályázó által, a használandó ingatlanrészen esetlegesen elhelyezni kívánt felépítmények, ezek megvalósíthatóságának kockázatát a Pályázónak kell viselnie, az Önkormányzat ebbéli felelősségét kizárja;
 • a megkötendő területbérleti szerződésben rögzíteni kell, hogy a tervezett funkció megvalósításához szükséges szakhatósági és egyéb engedélyek, hozzájárulások, nyilatkozatok beszerzése a Bérlő feladata és felelőssége, az Önkormányzat ebbéli felelősségét kizárja;
 • a megkötésre kerülő szerződésben rögzíteni kell, hogy a bérelt területen bármilyen felépítmény vagy épület esetlegesen, csak az ingatlanra vonatkozó övezeti előírások betartása mellett, előzetes tulajdonosi hozzájárulás és a beruházásra vonatkozó részletes megállapodás aláírását követően, külön eljárás keretében épülhet;
 • az aláírásra kerülő szerződésben a Bérlőnek vállalnia kell a bérelt terület saját költségén történő lekerítését, rendezését, rendszeres kaszálását, tisztántartását;
 • a megkötendő területbérleti szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni, melynek díját a Bérlő köteles fizetni;
 • a pályázatban kikötésre kell, hogy kerüljön, hogy az Önkormányzat a pályázatot a pályázati eljárás bármely szakaszában, indoklás nélkül eredménytelenné nyilváníthatja, valamint hogy fenntartja azon jogát, hogy az Ajánlattevőkkel a pályázatbontást követően további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson.

 

A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati dokumentáció megvásárlása bruttó 20.000,- Ft vételáron, amely összeg semmilyen formában nem téríthető vissza. Az ingatlanra vonatkozó pályázati dokumentáció az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán, előzetesen egyeztetett időpontban, legkésőbb 2023. december 18-ig vehető át, személyazonosság igazolása mellett. Kiíró fenntartja a jogot, hogy a dokumentációt elektronikusan adja át Pályázó részére.

 

A pályázat jellege: nyilvános egyfordulós pályázat.

 

A pályázati eljárásban az a természetes személy vagy átlátható szervezet vehet részt, amely a pályázati dokumentációt megvásárolta az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.-től. A pályázati dokumentáció megvásárlására vonatkozó díjat az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Raiffeisen Banknál Zrt.-nél vezetett 12001008-00140909-00100008 bankszámlájára kell átutalni. A számla kiállítása érdekében az utalás adatait, valamint a számlát igénylő adatait a berbeadas@ovzrt.hu email címre kell megküldeni.

 

A pályázaton azon Ajánlattevő vehet részt, aki a pályázati biztosítékot befizette az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Raiffeisen Banknál Zrt.-nél vezetett 12001008-00140909-00100008 számú letéti számlájára és az a pályázat benyújtásának határidejéig a számlán jóváírásra került, valamint a pályázati dokumentációt személyesen vagy meghatalmazott útján átvette az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán. A dokumentáció kiadása történhet elektronikus úton is, ezt Kiíró jogosult eldönteni.

 

Abban az esetben, ha gazdasági társaság vagy egyéb jogi személy kíván pályázni, úgy a dokumentáció átvételéhez be kell mutatni, meg kell küldeni (szkennelve) az aláírásra/cégjegyzésre jogosult személy eredeti aláírási címpéldányát, a társaság eredeti cégkivonatát, illetve ezeket másolatban át is kell adni, meghatalmazott esetén meghatalmazás benyújtása is szükséges.

 

A részletes pályázati feltételeket a pályázati dokumentáció tartalmazza, melynek átvétele a berbeadas@ovzrt.hu email címre küldött elektronikus levélben kezdeményezhető. A pályázati dokumentáció részét képezi az ingatlanról készített értékbecslés, mely tartalmazza az eligazodást segítő helyszínrajzot, fotókat, a beépíthetőségre vonatkozó paramétereket, tulajdoni lap másolatot.

 

Az ingatlan hivatalos megtekintését – tekintettel annak szabad bejárhatóságára – a Kiíró szervezett formában nem biztosítja, mindazonáltal annak megtörténtéről az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell.

 

Az Ajánlattevőnek pályázatában nyilatkoznia kell a megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek elfogadásáról, csatolnia kell az ingatlan tervezett hasznosításának részletes koncepcióját valamint a pályázati formanyomtatványon megjelölt okiratokat és igazolnia kell a pályázati részvétel feltételeként előírt pályázati biztosíték megfizetését.

 

Az ingatlanon esetlegesen tervezett és megvalósuló Bérlői beruházások – amennyiben azokat a Bérbeadó jóváhagyja, a bérleti díjba beszámíthatók, a havi bérleti díj 50%-ának mértékéig, tételes, árazott költségvetés és a (nyertes Ajánlattevővel, mint leendő Bérlővel megkötendő) beruházásra vonatkozó megállapodás alapján. A Bérlői beruházás kompenzációjának feltétele, hogy a felsorolt munkanemek teljes körűen, hiba- és hiánymentesen megvalósuljanak. A munkálatokra vonatkozó tételes, árazott költségvetés a benyújtandó pályázati anyag részét képezi. A bérbeadás időtartama 3 év határozott idő, illetve az esetleges, Bérbeadó által jóváhagyott, leendő Bérlő általi felújítások, beruházások költségeinek bérbeszámítással történő kompenzációja során a beszámítandó összeggel arányosan meghatározott időtartam.

 

Az Ajánlattevőnek pályázata benyújtásával tudomásul kell vennie, hogy nyertessége esetén az ingatlanon általa, saját költségén esetlegesen megvalósítandó, Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatára, mint Bérbeadóra tartozó munkálatokra vonatkozó költségvetését a Bérbeadó felülvizsgálja, a kivitelezés költségeinek kompenzációja a Bérbeadó által jóváhagyott összegben lehetséges.

 

 

 

Az Ajánlattevőnek pályázata benyújtásával tudomásul kell vennie, hogy nyertessége esetén az ingatlanrészben általa, saját költségén esetlegesen megvalósítandó munkálatok teljes körűen a Bérbeadó tulajdonába mennek át, a beszámításra nem kerülő rész vonatkozásában a Bérbeadó Önkormányzattal szemben semminemű beszámítási, kártérítési, jóváírási vagy tulajdonjogi igénnyel nem léphet fel, bérbeszámításra pedig a Bérbeadóval kötött előzetes, írásbeli megállapodás alapján kerülhet sor.

 

Az ajánlatnak többek között tartalmaznia kell az Ajánlattevő adatait, az Ajánlattevő részletes és jogilag kötelező nyilatkozatát a megajánlott bérleti díjra, fizetési feltételekre és a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására, illetve ajánlati kötöttségre vonatkozóan, valamint a pályázati dokumentációban megtalálható, illetve ott felsorolt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat is szükséges benyújtani.

 

Az Ajánlattevő ajánlatát a pályázatban találhatókon túl kikötéshez, feltételhez nem kötheti, az ilyen pályázat érvénytelen. A pályázati formanyomtatvány módosítása (az adatokkal történő kitöltést ide nem értve) a pályázat érvénytelenségét eredményezi.

 

A pályázatban a hiánypótlás biztosított, a pályázat Kiírójának felhívása alapján. A pályázati adatlap nem hiánypótolható, beadási határidő letelte után nem módosítható.

 

Bármely adóigazolás csak akkor hiánypótolható, ha annak ügyintézését az Ajánlattevő igazoltan megkezdte, de a kikért igazolást a pályázat benyújtási határidejéig nem kapta kézhez. Ebben az esetben az ügyintézés megkezdését igazoló iratot kell eredeti példányban csatolni a pályázathoz.

 

A pályázati ajánlatot legkésőbb 2023. december 20. (szerda) 10:00 óráig zárt borítékban van lehetőség benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7.). Ezen határidő után beadott pályázat érvénytelen. A pályázati anyagot tartalmazó borítékon a feladó és a címzett megjelölésén, valamint a „19971/2 hrsz.-ú, 6.838 m2 nagyságú „kivett beépítetlen terület” megjelölésű ingatlan részleges, területbérleti szerződés keretében történő hasznosítása – pályázat” szövegen túl egyéb szöveg nem lehet.

 

Az ajánlatot tartalmazó borítékon a feladót fel lehet tüntetni, de ennek feltüntetése nem kötelező (titkos ajánlat).

 

Jelen pályázatban az ajánlati kötöttség ideje 2023. december 20-tól számított 60 nap.

 

A pályázatok bontására 2023. december 20. (szerda) 10:10 órakor a 1033 Budapest, Mozaik utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. A pályázaton résztvevőket ajánlott levélben, vagy a pályázatban megadott email címre elektronikus levélben értesítjük a pályázat eredményéről. A bontási eljárás nem nyilvános.

 

A pályázat Kiírója fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot a pályázati eljárás bármely szakaszában, indoklás nélkül, részben vagy egészében eredménytelennek nyilvánítsa, valamint, hogy a legmagasabb bérleti díjat kínáló – érvényes ajánlatot tevő – Ajánlattevőkkel a pályázati borítékbontást követően további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson. Amennyiben ugyanarra az ingatlanrészre érkezik hasznosítási ajánlat (illetőleg a pályázott területek részben vagy egészben átfedésben vannak), a Kiíró lehetőséget biztosít a nem a legjobb ajánlatot tévő Ajánlattevő(k) részére a bérbe venni kívánt terület elhelyezkedésének módosítására.

 

Az Önkormányzat a nyertes ajánlatban szereplő Ajánlattevővel köthet bérleti szerződést a fentiek szerint. A bérleti szerződésben csak és kizárólag azon személy vagy szervezet jelölhető meg szerződő félnek, aki a pályázatban, mint Ajánlattevő megjelölésre került.

 

A pályázatok bontását követően az ajánlat módosítására nincs lehetőség, azt a Kiíró kizárja, kivéve az ajánlott bérleti díj zártkörű liciten történő módosítását.

 

 

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a pályázati biztosíték nem jár vissza amennyiben:

 

 • az Ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt, vagy a pályázat benyújtását követően, de az eredményhirdetést megelőzően visszavonta ajánlatát,
 • ha a szerződés megkötése az Ajánlattevőnek felróható okból hiúsult meg,
 • a szerződés teljesülése a Bérlőnek felróható okból hiúsult meg.

 

Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése a szerződéskötésre nyitva álló határidőn belül meghiúsul, azonos feltételek mellett a soron következő Ajánlattevővel szerződés köthető.

 

A pályázat útján történő bérbeadás szabályait, a pályázaton való részvétel feltételeit az Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (II. 16.) számú, az Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról szóló rendelete tartalmazza. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály +36 1 430-3464 és a +36 1 430-3468 telefonszámain lehet kérni.

 

A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, budapest.ingatlan.hu, ingatlanok.hu.

 

 

 

Értékesítési, Helyiség- és

Telekhasznosítási Osztály