Pályázatot hírdet a FŐTÁV Zrt.

Archív

Képernyőfotó 2013-09-27 - 11.46.46

I LOVE PANEL – Legtakarékosabb épület

Beadási határidő:2013. 10. 11.
Pályázatleírás: Bevezetés
A FŐTÁV Zrt. elkötelezett a fogyasztók lakhatási költségeinek mérséklésében és a
fogyasztást csökkentő korszerűsítésben. Ennek érdekében hozta létre az OKOS-ház
gyakorlatát, amelyben napelemmel, használati melegvíz-hálózat korszerűsítésével és
költségosztás alkalmazásával kíván megoldást nyújtani a tudatosabb energiafelhasználás és ezáltal a költségek mérséklésére. A fejlesztések az energiatakarékos megoldásokra
összpontosítanak, céljuk az energiatervezés és az élhetőség egyensúlyának megteremtése.
Ezáltal biztosítva a gazdaságos lakhatást a távhővel ellátott épületek lakói számára.
Az „I Love Panel – Legtakarékosabb épület” kampány során a FŐTÁV azokat a
lakóépületeket keresi, amelyek az energiahatékonyság érdekében korszerűsítettek és ezzel tettek az energiatakarékosságért.
A legtakarékosabb, legkorszerűbb épületre várjuk a pályázati anyagokat, melyeket az alábbi feltételek szerint szükséges benyújtani a FŐTÁV számára 2013. október 11-ig.Nyeremények
A Pályázat nyertesei, tehát a legtakarékosabb panel épületek egyenként 1 kWp villamos
teljesítményű napelemet nyernek, a hozzá tartozó inverterekkel és szerelékekkel (a
nyeremény a telepítés költségeit nem foglalja magában). A nyeremény célja, hogy a
korszerűsítési folyamatokat figyelembe vevő korszerű épületeket támogassa és a napelem segítségével a pályázó épületének villanyfogyasztása, évi mintegy 10 %-os megtakarítást eredményezhessen. A nyertes épületek és lakásaik számára a FŐTÁV-Komfort Kft. 20 % kedvezményt biztosít 2014. 08. 31-ig a szekunder rendszeren megrendelt javításra, karbantartásra, korszerűsítésre. Pályázat célja Jelen Pályázat célja az energiahatékonyság, az energiatakarékosság ösztönzése, valamint a
megújuló energiafelhasználás fokozása a távhőfelhasználók körében.
A Pályázattal a FŐTÁV fel kívánja hívni a figyelmet arra, hogy az erőforrásokkal való
takarékosság mind az energiafelhasználás, mind az energiahatékonyság szempontjából
fontos tényező. Takarékosság szempontjából kiemelt jelentőséggel bír a hőfelhasználás, a
vízfelhasználás, valamint az áramfelhasználás – melyek meghatározó elemei a lakhatás
költségeinek. A Pályázat célja, hogy három tényező mentén összehasonlítsa az épületek energiamegtakarítási gyakorlatát, és ezek alapján kijelölje a legtakarékosabb panel épületet.Kik pályázhatnak
Budapest közigazgatási határán belül található társasházak, lakásszövetkezetek, amelyek az
alábbi feltételeknek megfelelnek:
1.) Pályázattal érintett épület:
─ iparosított technológiákkal épült,
─ távhővel ellátott (mind az épületfűtés, mind pedig a használati melegvíz-termelés
hőforrását tekintve, utóbbinál teljesen kiépített cirkulációs rendszerrel rendelkezik),
─ korábbiakban már megvalósult a szekunder (épület) fűtési rendszer
korszerűsítése,
─ rendelkezzen világítási rendszerrel a közös használatú terekben.
2.) A pályázó tulajdonosi közösségének van érvényes és hatályos általános közüzemi
szerződése a távhőszolgáltatóval.Egyéb feltételek
─ a Pályázati kiírásban szereplő feltételek teljesülését a FŐTÁV ellenőrizheti. Az
ellenőrzésben a pályázó épületnek együtt kell működnie,
─ a Pályázó a Nevezési lap kitöltésével és aláírásával kijelenti és elfogadja, hogy a
pályázathoz kapcsolódóan hang, kép- és mozgóképfelvétel készülhet, amelyet a
FŐTÁV a jövőben bármikor térítés és külön engedélykérés nélkül szabadon
felhasználhat,
─ a Pályázó tudomásul veszi, hogy nevét, a projekt tárgyát, a döntés időpontját (év,
hónap), valamint a támogatás elnyerése esetén a támogatás összegét a FŐTÁV
közzé teszi,
─ amennyiben a Pályázó a pályázati felhívásban, támogatási szerződésben
meghatározott feltételeket nem teljesíti, akkor a támogatást és annak kamatait
köteles visszafizetni,
─ abban az esetben, ha a Pályázó helyzetében változás áll be, illetve a pályázati célok
megvalósítását akadályozó bármilyen esemény következik be, úgy Pályázónak a
FŐTÁV-ot haladéktalanul értesítenie kell.
Megfelelőségi követelmények
─ a Pályázó a Pályázati kiírásban előírt módon igazolja, hogy a tulajdonosi közösség a
megfelelő arányban (SzMSz előírásai szerint) hozzájárult a pályázaton való
részvételhez.
Adatszolgáltatási kötelezettségek
─ A Pályázó vállalja, hogy a bírálati szempontrendszernek megfelelő, az épületekre
vonatkozó adatokat a nevezési lapon meghatározott adatokkal igazolja a FŐTÁV
számára.
─ Megadja az épület szintenkénti alapterület valamint az összes alapterület nagyságát
m2-ben az Alapító Okirat mellékletét képező dokumentációval (szintrajz) vagy
ingatlan nyilvántartási dokumentáció képviselő által hitelesített másolatával igazolja.Nevezési lap:
A Pályázaton történő részvétel feltétele a Nevezési lap pontos kitöltése és a képviselő által
történő hivatalos/cégszerű aláírása, amellyel a Pályázó valamennyi Pályázati feltételt és a
nevezési lapban foglaltakat elfogadja, illetve magára nézve kötelezőnek ismeri el.A pályázathoz benyújtandó okiratok:
─ A Nevezési lap hiánytalanul kitöltve, a Pályázó képviselője által szabályszerűen
aláírva,
─ A hatályos Alapító Okirat, illetőleg Alapszabály (továbbá az az okirat, amely
egyértelműen tartalmazza a szövetkezeti tulajdonú épületrészek és a külön tulajdonú
lakások, nem lakás célú egyéb helyiségek felsorolását),
─ A Szervezeti és Működési Szabályzat képviselő által hitelesített másolata,
─ Képviseleti jog igazolása (Közös képviselő esetében közgyűlési jegyzőkönyv,
lakásszövetkezet esetében aláírási címpéldány, aláírási minta), annak hitelesített
másolata,
─ Az Adatszolgáltatási kötelezettség pontnál meghatározott dokumentációk.
Ezen dokumentációk hiánypótlására nincs lehetőség, bármely dokumentáció (okirat)
hiánya a pályázat azonnali elutasítását eredményezi.
A Pályázati anyag formai és tartalmi követelményei
A Pályázatot 3 példányban, nyomtatott formában október 11-ig kell postán megküldeni vagy személyesen eljuttatni a FŐTÁV Zrt. központi székhelyére, (1116 Budapest, Kalotaszeg utca
31.) a Kapcsolati és Üzletfejlesztési Igazgatóság titkárságára. (D épület 115. szoba)
A postán feladott pályázatot a FŐTÁV akkor tekinti határidőben benyújtottnak, ha annak
kézhezvételére a pályázat benyújtásának határidejéig igazolhatóan sor kerül. A postai
küldemények elvesztéséből, késedelmes kézhezvételéből eredő kockázat a pályázót terheli. Átvételi elismervénnyel át nem vett pályázatért a FŐTÁV semminemű felelősséget nem vállal.
A fenti időpontig a teljes pályázati anyagnak meg kell érkeznie a FŐTÁV-hoz a jelen
Pályázati kiírásban a fentiekben meghatározott címre. Az elkésett pályázati anyagok
automatikusan kizárásra kerülnek, és nem vesznek részt a pályázaton.
A Pályázati anyagot a Pályázók képviselői a FŐTÁV Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban vehetik át személyesen vagy letölthetik a FŐTÁV honlapjáról (http://www.fotav.hu/sajtoszoba/i-lovepanel/).
A Pályázati kiírással kapcsolatos kérdéseiket írásban az ilovepanel@fotav.hu e-mail címen
szeptember 26-ig tehetik fel. Az így feltett kérdésekre a FŐTÁV 5 (öt) munkanapon belül
válaszol. A Pályázatok benyújtását követően megtörténik a pályázatok formai ellenőrzése, mely során a FŐTÁV megvizsgálja hogy a pályázat határidőre jelen pontban meghatározott példányszámban és formátumban megérkezett. Továbbá a pályázó csatolta a szükséges okiratokat (dokumentációkat)A formai követelményeknek megfelelő pályázatok kerülnek tartalmi értékelésre. A tartalmi
értékelés során a FŐTÁV tisztázó kérdést is feltehet a pályázóknak, amelyre legfeljebb 5
napos válaszadási határidőt biztosít.
A pályázat elbírálásának szempontrendszere
A pályázatok három szempont mentén kerülnek elbírálásra: hőfelhasználás, vízfelhasználás és villamosenergia-felhasználás.
1. Hőfelhasználás: a hőfelhasználás a 2012. évre vonatkozó teljes távhő-felhasználást
foglalja magában. A panel lakóépületek méretbeli különbségeinek megfelelő arányosítása
érdekében a kategorizálás az alapterületben kerül meghatározásra.
Kategóriák:
· 1 900 m² alapterület alatti épületek
· 1 900 m² és 5 700 m² alapterület közötti épületek
· 5 700 m² alapterület feletti épületek
2. Vízfelhasználás: a vízfelhasználás a 2012. évre vonatkozó hálózati ivóvíz felhasználást
foglalja magában. Ebbe az épület közösségi vízfelhasználása és a bekötési vízmérőn
mért összes vízmennyiség is beletartozik, amely magába foglalja a lakásokon belül
felhasznált vizet is. A vízfelhasználásra vonatkozó adatszolgáltatás a Pályázó felelőssége. Ehhez a mellékelt nevezési lap kitöltése szükséges.
3. Villamosenergia-felhasználás: a villamosenergia-felhasználás a 2006. és 2012. közötti évekre vonatkozó teljes felhasználást foglalja magában. Az adottságok közötti
különbségek kiegyenlítése érdekében a fogyasztás mennyisége százalékos formában
kerül összehasonlításra a pályázó lakóépületek között. Elsődleges szempont az épület
által elért saját megtakarítások, az épület közös rendszereinek fogyasztására
vonatkozóan. A villamosenergia-felhasználás vonatkozó adatszolgáltatás a Pályázó felelőssége. Ehhez a mellékelt nevezési lap kitöltése szükséges.

Értékelési szempontrendszer
Az értékelési szempontrendszer alapját az elbírálási szempontrendszert alkotó tényezők,
tehát a hőfelhasználás, vízfelhasználás, valamint a villamosenergia-felhasználás jelentik.
A beérkezett pályázati anyagok mindegyikéhez hozzárendeljük a három értékelő jellemzőt:
– távhő-felhasználás (mértékegység: GJ/m², kWh/m²)
– ivóvíz-felhasználás (mértékegység: m³/m², l/m²)
– villamosenergia-megtakarítás (mértékegység: %)
Az értékelés során a fentiekben felsorolt három tényező értékének vehető a minimuma és a maximuma. Az egyes épületek saját értékeit ezen értékek jelentette skálán váltjuk át 0-100-as pontszám-tartományra. Minél kedvezőbb az érték, annál nagyobb pontszámot kap a pályázó. A három szemponton belül elért pontszámokat előre megállapított súlyozással összesített pontszámmá alakítja az értékelő bizottság. A súlyozásban a három meghatározó értékmérő különböző hangsúlyt kap:
– távhő-felhasználás: 60%
– vízfelhasználás: 30%
– villamosenergia-felhasználás: 10%
A versenyt minden kategóriában a legtöbb pontot szerzett épület nyeri, a hőfelhasználási
méretkategóriák alapján tehát három nyertes kerül meghirdetésre.
A Pályázó vállalásai
─ A nyertes Pályázó vállalja, hogy a távhőszolgáltatásra vonatkozó általános közüzemi
szerződést a Pályázat megvalósítását követő 5 évig nem szünteti meg.
─ A nyertes Pályázó vállalja, hogy Pályázat nyereményét 5 évig fenntartja. /Fenntartási
kötelezettség/ (A napelemet nem értékesíti, üzemelteti stb.)
Időrend
1. A Pályázati anyag közzététele: 2013.09.11.
2. Pályázat benyújtásának határideje: 2013.10.11.
3. A Pályázat tervezett eredményhirdetése: 2013. október vége (a pályázókat emailben
vagy postai úton értesítjük a kihirdetés időpontjáról)
A FŐTÁV az eredményhirdetéssel egyidejűleg a nyertes Pályázónak megküldi a
Támogatási szerződést aláírásra.
Budapest, 2013.09.11.
FŐTÁV Zrt.

Adatkezelesi hozzájárulás ELMŰ Nevezési_lap
Pályázati kiírás

Eredményhirdetés 2013. október vége