PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonjogának értékesítésére

Archív

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Bp. Mozaik u. 7.) egyfordulós nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonjogának értékesítésére Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság 175/2020. (VIII.27.) határozata alapján

 

  • 1036 Budapest, Lajos u. 116. pinceszint, 17811/0/A/13 hrsz-ú óvóhely, alapterülete: 93 m2

A helyiség Óbuda városrészen, hagyományos téglaépület pinceszintjén található. Az ingatlant belső udvari bejárat felől lehet megközelíteni, tipikus óvóhely helyiségcsoport kialakítású, belmagassága kb. 2 m. Bevezetett közművek: villany, víz, csatorna. Fűtési rendszer nincs kiépítve. Műszaki állapota gyenge, felújítandó, vakolat málik, penészedés nyomai láthatók.

Minimális ár: 7.000.000.- Ft (Áfa mentes)

Pályázati biztosíték (bánatpénz): 700.000.-Ft

Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint

  • 1035 Budapest, Szellő u. 2. földszint, 18443/2/A/2 hrsz-ú iroda, alapterülete: 46 m2

A helyiség az Óbudai lakótelepen, panel épület földszintjén található, bejárata a lépcsőházból nyílik. Bevezetett közművek: villany, víz, csatorna. Fűtése: távhő, melegvizes lemezradiátorok. Felújítandó műszaki állapotú.

Minimális ár: 20.730.000.- Ft (Áfa mentes)

Pályázati biztosíték (bánatpénz): 2.100.000.-Ft

Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint

  • 1039 Budapest, Szent István u. 2. (Szentendrei út 391.), 64037 hrsz-ú üzlethelyiség, alapterülete: 54 m2

A helyiség Csillaghegyen, hagyományos téglaépületben található, közvetlen utcai bejárattal rendelkezik. Bevezetett közművek: villany, víz, csatorna, gáz. Fűtése gázkonvektorral megoldott. Közepes-felújítandó műszaki állapotú.

Az épület osztatlan közös tulajdonban van, ezért a tulajdonostársakat elővásárlási jog illeti meg.

Az ingatlan régészetileg védett terület.   

Minimális ár: 18.200.000.- Ft (Áfa mentes)

Pályázati biztosíték (bánatpénz): 1.800.000.-Ft

Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint

  • 1034 Budapest, Viador u. 20/B. pinceszint, 17558/2/A/14 hrsz-ú raktár, alapterülete: 37 m2

A helyiség Belső-Óbuda városrészen, hagyományos téglaépület pinceszintjén található. Bejárata közvetlenül az utcáról nyílik, belső lépcsősoron keresztül közelíthető meg. Bevezetett közművek: villany, víz, csatorna, gáz. Fűtési rendszer nincs kiépítve. Műszaki állapota gyenge, felújítandó, falnedvesség, vakolathiány, penészesedés látható.

Minimális ár: 4.690.000.- Ft (Áfa mentes)

Pályázati biztosíték (bánatpénz): 470.000.-Ft

Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint

 

Pályázati feltételek:

A pályázaton azon Pályázó vehet részt, aki a pályázati biztosítékot befizette az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára és az a pályázat benyújtásának határidejéig a számlán jóváírásra került, valamint a pályázati dokumentációt átvette az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség – és Telekhasznosítási Osztályán. 

Az ingatlan hivatalos megtekintése az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztállyal előre egyeztett időpontban, 2020. 09. 14. 8:00 órától, 2020. 09. 29. 11:00 óráig lehetséges. Az időpontegyeztetés az elérhetőségi adatok megadásával az ertekesites@ovzrt.hu email címre küldött elektronikus levélben kezdeményezhető.

Az ajánlatnak többek között tartalmaznia kell a Pályázó adatait, a Pályázó részletes és jogilag kötelező nyilatkozatát a megajánlott vételárra, a fizetési feltételekre és a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadására, ajánlati kötöttségre vonatkozóan, valamint a pályázati dokumentációban megtalálható, illetve ott felsorolt egyéb nyilatkozatokat is szükséges benyújtani. A részletes pályázati feltételeket a pályázati dokumentáció tartalmazza, melynek átvétele az ertekesites@ovzrt.hu email címre küldött elektronikus levélben kezdeményezhető. A pályázati dokumentáció részét képezi az ingatlanról készített értékbecslés, mely tartalmaz fotókat, tulajdoni lap másolatot és alaprajzot.

A pályázati ajánlatot legkésőbb 2020.09.30. (szerda) 12:00 óráig zárt borítékban van lehetőség benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7.). Ezen határidő után beadott pályázat érvénytelen.

A pályázati anyagot tartalmazó borítékon a feladó és a címzett megjelölésén, valamint a „…………….című, ……. hrsz.-ú helyiség pályázat” szövegen túl egyéb szöveg nem lehet. Az ajánlatot tartalmazó borítékon a feladót fel lehet tüntetni, de ennek feltüntetése nem kötelező (titkos ajánlat).

Jelen pályázatban az ajánlati kötöttség ideje 2020.09.30-tól számított 60 nap.

A pályázatok bontására 2020.09.30. (szerda) 12:10 órakor a 1033 Budapest, Mozaik utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. A bontási eljárás nem nyilvános. A pályázaton résztvevőket ajánlott levélben, vagy a pályázatban megadott email címre elektronikus levélben értesítjük a pályázat eredményéről.

A pályázat Kiírója fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot a pályázati eljárás bármely szakaszában, indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa, valamint, hogy a legmagasabb vételárat kínáló – érvényes ajánlatot tevő – Pályázókkal a pályázati borítékbontást követően további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson.

Az Önkormányzat a nyertes ajánlatban szereplő Pályázóval köthet ingatlan adás-vételi szerződést a fentiek szerint. Az ingatlan adás-vételi szerződésben csak és kizárólag azon személy vagy szervezet jelölhető meg szerződő félnek, aki a pályázatban, mint Pályázó megjelölésre került.

A pályázatok bontását követően az ajánlat módosítására (pl.: haszonélvezeti jog alapítása, tulajdoni arány módosítása, az ajánlatban nem szereplő más Pályázó megjelölése) nincs lehetőség, azt a Kiíró kizárja, kivéve az ajánlati ár zártkörű liciten történő módosítását.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a pályázati biztosíték nem jár vissza amennyiben:

  • a Pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt, vagy a pályázat benyújtását követően, de az eredményhirdetést megelőzően visszavonta ajánlatát,
  • ha a szerződés megkötése a Pályázónak felróható okból hiúsult meg,
  • a szerződés teljesülése a vevőnek felróható okból hiúsult meg.

Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése a szerződéskötésre nyitva álló határidőn belül meghiúsul, a soron következő Pályázóval szerződés köthető, amennyiben erről a második, illetve harmadik helyezett Pályázók értesítve lettek.

A vételár megfizetése az ingatlan adás-vételi szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül esedékes. Amennyiben a vételár kiegyenlítése banki kölcsön igénybevételével történik, úgy kérjük annak tényét az ajánlatban feltüntetni. Ez utóbbi esetben – a banki kölcsönre tekintettel – a vételár teljesítése 60 naptári napon belül esedékes.

A pályázat Kiírója rögzíti, hogy az ingatlan adás-vételi szerződésben a kellékszavatosság kizárásra kerül.

A meghirdetett ingatlanra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző, valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fővárosi Önkormányzatot, valamint a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra jogosultat elővásárlási jog illeti meg. A pályázat lebonyolítására az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 17/2014. (VI. 2.) számú rendeletben foglaltak az irányadók.

A nyertes Pályázónak a vételáron felül szerződéskötési díjat kell fizetnie, amely tartalmazza többek között az ügyvédi munkadíjat (az ingatlan vételárának 0,5 %-a + ÁFA), valamint az értékbecslés díját (változó 40 000 Ft + áfa – 200 000 Ft + áfa), tulajdoni lap lekérésének díja 2.500,- Ft/db, földhivatali eljárás díja 6.600,- Ft/ingatlan, ill. albetét.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán a +36 1 430-3465 és a +36 1 430-3463 telefonszámokon lehet kérni.

A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, budapest.ingatlan.hu, ingatlanok.hu.

Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály