PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - üres helyiségek bérbeadása

Archív

Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására:

Cím Funkció Helyrajzi szám Alap-

terület

(m2)

Gépészeti

felszereltség

Műszaki állapot

 

Minimális bérleti

díj (Ft/hó)

Bánatpénz

(Ft)

Berend utca 26., pinceszinti, lépcsőházi raktár 18529/4/A/140 54 villany leromlott 14.958,- 17.000,-
Bécsi út 86., földszinti, utcai vendéglátó

VAGY

14729/9 173 víz, villany, gáz leromlott 525.401,- 630.000,-
üzlet 381.119,- 457.000,-
Bécsi út 88-92., pinceszinti, utcai üzlet 14729/2/B/171 146 víz, villany, gáz (fűtetlen) leromlott 151.402,- 181.000,-
Bécsi út 225., földszinti, utcai üzlet 16918/2/A/357 59 víz, villany, távfűtés közepes 80.004,- 96.000,-
Hévízi út 9., IV. lh,. pinceszinti, lépcsőházi raktár 18529/4/A/137 58 villany leromlott 16.066,- 19.000,-
Kaszásdűlő utca 5., földszinti, utcai iroda 18910/105/A/101 132 víz, villany, távfűtés megfelelő 145.464,- 174.000,-
Meggyfa utca 23., pinceszinti, lépcsőházi raktár 18529/21/A/113 77 villany leromlott 21.329,- 25.000,-
Meggyfa utca 27., pinceszinti, lépcsőházi raktár 18529/14/A/58 56 villany leromlott 15.512,- 18.000,-
Nagyszombat utca 27., földszinti, lépcsőházi egyéb helyiség (iroda) ÉS 14729/4/A/1 194 víz, villany, gáz közepes 845.082,- 1.014.000,-
egyéb helyiség (iroda) 14729/4/A/2 512 víz, villany, gáz közepes
Pacsirtamező utca 28., pinceszinti, lépcsőházi raktár 17633/A/1 58 villany leromlott 16.066,- 19.000,-
Pacsirtamező utca 28., pinceszinti, lépcsőházi raktár 17633/A/2 94 villany leromlott 26.038,- 31.000,-
Selmeci utca 21., pinceszinti, utcai raktár

ÉS

17406/A/13 30 víz, villany leromlott 32.500,- 39.000,-
raktár 17406/A/14 95 leromlott
Selyem utca 4., pinceszinti, lépcsőházi raktár 17005/38/A/58 61 villany leromlott 16.897,- 20.000,-
Szentendrei út 329., földszinti, utcai raktár 62423/0/A/1 211 víz, villany, gáz (fűtetlen) közepes 88.409,- 106.000,-
Váradi utca 2-8/A., pinceszinti, lépcsőházi raktár 18659/A/105 47 villany leromlott 14.476,- 17.000,-
Váradi utca 2-8/A., pinceszinti, lépcsőházi raktár 18659/A/107 34 villany leromlott 10.472,- 12.000,-
Zápor utca 61., földszinti, utcai üzlet 16998/3/A/300 45 víz, villany, távfűtés leromlott 61.020,- 73.000,-

 A helyiségekre kötendő bérleti szerződésekben rögzíteni kell, hogy a bérleti díjon felül a Bérlőnek meg kell fizetnie a Bérbeadó által az ingatlannal kapcsolatosan megfizetett mindenkori szemétátalány összegét.

Az Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról szóló 9/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet 96. § (3) bekezdés a) pontja alapján a helyiségbérleti szerződés időtartama 3 év lehet raktár célú, b) pontja szerint 5 év lehet év minden egyéb funkcióra történő bérbeadás esetén.

A pályázatot zárt borítékban lehet benyújtani az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7., földszint, pénztári órák hétfőnként: 15:00-17:30, szerdánként: 8:30-12:00 és 13:00-16:00, csütörtökönként: 8:30-12:00 óra között).

Pályázni formanyomtatványon lehet, mely letölthető ITT és a www.obuda.hu honlapról, vagy személyesen átvehető az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7.).

A Pályázónak pályázatában nyilatkoznia kell a megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek elfogadásáról, ezen kívül meg kell adnia a helyiségben folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését valamint csatolnia kell a pályázati formanyomtatványon megjelölt okiratokat és igazolnia kell a pályázati részvétel feltételeként előírt bánatpénz megfizetését.

A Pályázó ajánlatát a pályázat benyújtására nyitva álló határidőt (minden hónap utolsó munkanapjának 12.00 órája) követő 60 napig köteles tartani.

A pályázatok benyújtására folyamatosan van lehetőség, azok bontására minden hónap utolsó munkanapján 12.00 órakor került sor az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. hivatalos helyiségében, melynek kiértékeléséről a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat- kezelő Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) az azt követő ülésén dönt.

A pályázat benyújtásakor kérjük figyelembe venni, hogy nem lehet bérbe adni a helyiséget annak a vállalkozásnak/személynek, amelynek/akinek:

  • az állami vagy a székhely (lakóhely) szerinti önkormányzati adóhatósággal szemben adó- vagy adók módjára behajtandó köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési kedvezményt (adómérséklés, elengedés, vagy fizetési könnyítés) engedélyezett;
  • az érintett vagy bármely helyiség tekintetében bérleti díj, illetve közüzemi díjhátraléka van;
  • a helyiség bérleti jogviszonya – a kérelem vagy a pályázat benyújtását megelőző öt évben – a bérbeadó felmondása következtében szűnt meg;
  • a helyiségben gyakorolni kívánt tevékenység folytatására való jogosultságát nem tudja hitelt érdemlően igazolni.

A helyiség vonatkozásában a Pályázónak vállalnia kell:

  • az önkormányzati rendeletben a bérleti jog megszerzésének ellenértékeként előírt megszerzési díj megfizetését (a megszerzési díj a Pályázó által megajánlott bérleti díj három havi összege),
  • 3 havi bérleti díjnak (+ esetleges közműátalánynak) megfelelő összegű óvadék megfizetését Bérbeadó részére (a nyertes által befizetett bánatpénz összege az óvadékba beszámításra kerül),
  • szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos- és mellékvízmérők kiépítését.

A pályázat értékelésénél a megajánlott bérleti díj alapján történik a döntés. A pályázaton azon Ajánlattevők vehetnek részt, akik a bérleti jog biztosítására a bánatpénzt befizetik. A bánatpénzt az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. pénztárában (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) készpénzben lehet letétbe helyezni (pénztári órák hétfőn: 15:00-17:30, szerdán: 8:30-12:00 és 13:00-16:00, csütörtökön: 8:30-12:00 óra között). A bánatpénzt helyiségenként kell letenni. Az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a nem nyertes Pályázók részére a bánatpénz visszafizetésre kerül.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz eleget a pályázati kiírásban előírt valamennyi feltételnek.

A pályázatok értékelését követően az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. a Pályázókat írásban értesíti. A pályázat Kiírója fenntartja a jogát, hogy a legjobb ajánlatot tevőkkel a tenderbontást követően tovább tárgyaljon, zárt versenytárgyalást tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül, részben vagy egészében eredménytelennek nyilvánítsa.

A nyertes Pályázónak a megszerzési díj teljes összegét a Bizottság döntéséről történő írásbeli értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. részére meg kell fizetnie.

A nyertes Pályázónak tudomásul kell vennie, hogy amennyiben a döntésről szóló értesítés kézhez vételét követő 30 napon belül a bérleti szerződést nem köti meg, erre vonatkozó igényét a pályázat Kiírója okafogyottnak tekinti és a Pályázó a befizetett pályázati biztosítékot elveszíti.

A bérleti szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni, melynek költségei a Bérlőt terhelik.

A Bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején az előző évi infláció KSH által közzétett mértékével emeli.

A helyiségek megtekintéséhez időpont egyeztethető az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályánál (1033 Budapest, Mozaik utca 7., telefon: 430-3468, 430-3464). A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást lehet kérni a fenti telefonszámon és címen.

A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá 2016. február 15-től a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.