PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Önkormányzati tulajdonú földterületek bérbeadására

Archív

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Budapest, Mozaik u. 7.) az alábbi Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló földterületek bérbeadására (Hobbikert, közösségi kert) vonatkozóan

egyforduló nyilvános pályázatot hirdet

A földterületek Csúcshegy külterületi részén helyezkednek el, a Menedékház utca – Örvös utca – Őzsuta utca – Örvös köz által határolt blokkban. Vadvédelmi beruházás keretében a teljes terület külső szakasza vadvédelmi kerítéssel került lehatárolásra 2019. évben. A beruházás célja a vaddisznók által elkövetett károk csökkentése, a parcellákon lévő értékek megóvása volt. A földterületek közös jellemzője, hogy közművek nincsenek bevezetve.

 

Az ingatlanok paraméterei:

Hrsz:                       20855/2

Megnevezés:           kivett zártkerti művelés alól kivett terület, gazdasági épület

Telek területe:         454 m2

Hrsz.:                     20855/6

Megnevezés:           kivett zártkerti művelés alól kivett terület, gazdasági épület

Telek területe:         2.9668 m2

 

A földterületen belül 38 db parcella került kialakításra, ami az ingatlan-nyilvántartásban nem került átvezetésre, önálló helyrajzi számmal nem rendelkeznek, azonosításuk parcella számuk alapján történik.

 

Általános információk:

A földterületek bérbeadása az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásról szóló 9/2015. (II.16.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján történik. Ennek megfelelően

 • a bérbeadás időtartama 1 – 3 évre szól, ami a lejárat előtt ismét meghosszabbítható;
 • bérlő a föld használati jogának megszerzésekor az éves földhasználati díj háromszorosának megfelelő összegű megszerzési díjat köteles egyösszegben megfizetni;
 • a földterületek éves bérleti díját egy összegben, minden tárgyév február végéig kell megfizetni;
 • a bérleti díj megfizetése mellett a földhasználót terheli a földhasználattal kapcsolatos valamennyi költség;
 • a földterületek „hobbikert” céljára kerülnek bérbeadásra: rekreációs tevékenység eltöltésére, illetve a földterületen történő növénytermesztés céljából;
 • bérlő köteles betartani a földterületre vonatkozó növényvédelmi, talajvédelmi és természetvédelmi jogszabályokat és a vonatkozó hatósági előírásokat;
 • a földterület karbantartási (kaszálás, parlagfűmentesítés) kötelezettsége;
 • állattartási tevékenység folytatása nem engedélyezett;
 • a földterület életvitelszerű használata tilos;
 • a földterületen a háztartásban feleslegessé vált tárgyak (lomok) tárolása tilos, e körbe tartozik az építési anyag deponálása, használaton kívüli gépjármű elhelyezése.
 • a bérbevételre lakóközösségek is pályázhatnak

 

Az alábbi táblázatban felsorolt földterületek kerülnek pályáztatásra:

 

 1. üres telkek
  Helyrajzi
szám
parcella
szám
Cím Terület
m2
Felépítmény
van/nincs
Földterület jellemzői 2020. évi minimum

bérleti díj

megszerzési díj
1 20855/6 3. Örvös utca 730 nincs Kerítése ép, kisebb javítható hibákkal. Felépítmény nincs, a kert hátsó részében rossz műszaki állapotú fa kerti WC. 102 200 306 600
2. 20855/6 6. Örvös utca 802 van Kerítése hiányos, a növényzet került bal oldalon határvonalként kialakításra. Felépítmény: beton alapon 5*7 m két részből álló könnyűszerkezetes faház (tető feltehetően javításra szorul). 112 280 336 840
3. 20855/6 8. Örvös utca 742 nincs Kerítése bal oldalhatáron és hátsó részen is hiányos. Felépítmény nincs, a kert hátsó részében rossz műszaki állapotú kerti WC. 103 880 311 640
4. 20855/6 9. Örvös utca 726 nincs Kerítése jobb oldalhatáron hiányos. Felépítmény nincs. 101 640 304 920
5. 20855/6 25. Menedékház utca 472 nincs A telekre történő bejutás nem megoldott, a Menedékház utca felől kapu elhelyezése szükséges. Felépítmény nincs, a telek első részén 1*1 m fa kerti WC. 66 080 198 240

 

 1. telkek bontási kötelezettséggel

 

Ezen telkek esetében a pályázónak vállalnia kell a földterületen lévő felépítmény saját költségén, visszatérítési igény nélkül történő teljes elbontását és a bontásból származó építési törmelék elszállítását;

  Helyrajzi
szám
parcella
szám
Cím Terület
m2
Felépítmény
van/nincs
Földterület jellemzői 2020. évi minimum

bérleti díj

megszerzési díj
6. 20855/2   Menedékház-Őzsuta utca közötti út 454 van, bontandó Kerítés utca fronti részen ép, a hátsó részen hiányos. Felépítmény: 1,5*4 m toldalék, 7*4 m téglaépület (tető javításra szorul), 2*2 m üvegház. 63 560 190 680
7. 20855/6 4. Örvös utca 734 van, bontandó Kerítés bal oldalhatáron hiányos. Felépítmény: 1,5*1 m fa szerszámtároló, 4*8 m félig földbe süllyesztett tégla ház, 2*2 m2 fa előtérrel + 8 m3 sitt. 102 760 308 280
8. 20855/6 11. Örvös utca 781 van, bontandó Kerítése ép. Felépítmény: 2*4 m fa szerszámtároló WC-vel, belül négy egységre osztva 7*5 m faház + 2 m3 sitt. 109 340 328 020
9. 20855/6 17. Őzsuta utca 735 van, bontandó Kerítése jobb oldalhatáron teljes hosszában hiányzik. Felépítmény: 1*1 m fém szerkezetű sufni, 4*4 m faház + 4m3 szemét. 102 900 308 700
10. 20855/6 27. Őzsuta utca 894 van, bontandó Kerítés bal oldalhatáron teljes hosszában hiányzik, bejárati kapu nincs. Felépítmény: 7*2,5 m két tagozódású faház, 3*1 m fa sufni + 5 m3 sitt. 125 160 375 480
11. 20855/6 30. Őzsuta utca 694 van, bontandó Kerítés bal oldalhatáron teljes hosszában hiányzik. Felépítmény: beton alapon 2,5*4 m fa szerkezetű épület, 3*1 m fa sufni + 2 m3 sitt. 97 160 291 480
12. 20855/6 34. Őzsuta utca 918 van, bontandó Kerítése ép, két kapu bejárattal. Felépítmény: 2*3 m betonteknő, 3*3 m fém szerszámkamra, 4*5 m fémszerkezetű előtető, 5*5 m kétszintes téglaház (nyaraló), a felső szint 3*5 m. 128 520 385 560

 

Pályázati feltételek:

Pályázónak az ajánlatot zárt borítékban, legkésőbb 2020. május 29. (péntek) 11:00 óráig van lehetősége benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. irodaháza elé (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) kihelyezett postaládájába. A beadási határidő után benyújtott ajánlat érvénytelen.

Pályázni formanyomtatványon lehet, mely letölthető a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapról, vagy a ertekesites@ovzrt.hu címre küldött megkeresésre elektronikus formában megküldjük.

A Pályázónak pályázatában nyilatkoznia kell a megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek elfogadásáról, valamint arról, hogy az ingatlant megtekintette, annak állapotát megismerte, és ajánlatát ezek figyelembevételével teszi meg. valamint csatolnia kell a pályázati formanyomtatványon megjelölt okiratokat is.

 

Pályázó pályázatában nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy köztartozása, valamint kiíróval szemben tartozása, szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége nincs. A köztartozásmentességre vonatkozó igazolásokat (NAV igazolása, helyi adóigazolás) a pályázati ajánlathoz csatolni kell!

A pályázat értékelése a megajánlott bérleti díj alapján történik. Kiíró a benyújtott ajánlatokat rangsorolja, ha pályázat nyertesével a szerződés megkötése a szerződéskötésre nyitva álló határidőn belül meghiúsul, a soron következő pályázóval köt szerződést.

A pályázaton azon Pályázók vehetnek részt, akik a bérleti jog biztosítására a megszerzési díjat az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-00140909-00100008 számú bankszámlájára megfizetik. A megszerzési díjat földterületenként kell befizetni. Az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a nem nyertes Pályázók részére a megszerzési díj visszafizetésre kerül.

A pályázat Kiírója fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot a pályázati eljárás bármely szakaszában, indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa, valamint, hogy a legjobb ajánlatot tevőkkel a pályázatbontást követően további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson.

A pályázatok értékelését követően az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. a Pályázókat írásban értesíti. A nyertes pályázó a döntésről történő írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül bérleti szerződést köt. Nyertes Pályázónak tudomásul kell vennie, hogy amennyiben a bérleti szerződést nem köti meg, Pályázó a befizetett pályázati biztosítékot elveszíti.

A Bérbeadó a bérleti díjat a 2. évtől a tárgyév elején az előző évi infláció KSH által közzétett mértékével emelheti.

A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály +36 1 430-3465 és a +36 1 430-3472 telefonszámain lehet kérni.