Lakáspályázat Óbudán!

Archív

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ, HELYREÁLLÍTÁSRA SZORULÓ LAKÁSOK KÖLTSÉG-ELVEN VALÓ BÉRBEADÁSÁRA

A Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottsága az Önkormányzat tulajdonában lévő alábbi lakások bérbeadására hirdet pályázatot.

A pályázat benyújtásának feltételei valamint a lakásokról készült műszaki leírások Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájában (1033 Budapest, Harrer Pál u. 2.), az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. központjában (1033 Budapest, Mozaik u. 7.) valamint az önkormányzat honlapján a www.obuda.hu oldalon megtekinthetők. A lakásokról készült fotók – a pályázat benyújtásának határidejéig – megtekinthetők az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. honlapján (www.ovzrt.hu). A pályázatra történő jelentkezéshez nyomtatványok 2015. június 12. napjától Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájában átvehetők. A pályázati nyomtatványok beszerzése és a pályázaton való részvétel ingyenes.
(Műszaki leírás a sorszámokra kattintva, a lakásokról készült fotók a címre kattintva érhetőek el!)

sorszám utca emelet m2 szobaszám komfortfokozat kialakítható komfort fokozat alaplakbér Ft/m2 helyreállítás költsége
1. Beszterce fsz. 35 1 komfortos 597 1.500.000,- Ft+ÁFA
2. Bogdáni II. 20 1 komfort nélküli 267    790.000,- Ft+ÁFA
3. Kabar IV. 48 2 összkomfortos 652 2.400.000,- Ft+ÁFA
4. Lajos fsz. 22 1 komfortos 597 1.020.000,- Ft+ÁFA
5. Madzsar XIII. 31 1 összkomfortos 652 2.100.000,- Ft+ÁFA
6. Madzsar III. 31 1 összkomfortos 652 2.000.000,- Ft+ÁFA
7. Madzsar V. 31 1 összkomfortos 652 2.200.000,- Ft+ÁFA
8. Madzsar II. 31 1 összkomfortos 652 1.750.000,- Ft+ÁFA
9. Margitliget XV. 53 1+1 összkomfortos 652 2.700.000,- Ft+ÁFA
10. Margitliget XV. 31 1 összkomfortos 652 2.100.000,- Ft+ÁFA
11. Pacsirtamező III. 29 1 komfort nélküli komfortos 267/597 1.000.000,-Ft+ÁFA komfortfokozat emeléssel 2.800.000,- Ft+ÁFA
12. Szentendrei I. 31 1 összkomfortos 652 2.400.000,- Ft+ÁFA
13. Szindbád XIV. 31 1 összkomfortos 652 1.950.000,- Ft+ÁFA
14. Szindbád VIII. 52 1+1 összkomfortos 652 3.000.000,- Ft+ÁFA
15. Víziorgona X. 52 2 összkomfortos 652 2.800.000,- Ft+ÁFA

A lakbér, a víz és szemétátalány díjai önkormányzati rendelet, illetve a Fővárosi Közgyűlés közüzemi díjakkal kapcsolatos ármegállapításai alapján módosulhatnak.

A nyertes pályázónak a bérleti szerződés megkötésétől számított 90 napon belül a pályázatban vállalt felújítási munkálatokat el kell végeznie. Amennyiben a felújítási kötelezettségnek eleget tett, a bérleti jogviszony 10 év határozott időre jön létre. A beköltözés várható időpontja a szerződéskötést követő nap.

A pályázat benyújtásának határideje:       2015. július 03. 12.00 óra.
Helye:       a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája

Formanyomtatvány letölthető ITT

A pályázatokat az Egészségügyi, Szociális- és Lakásgazdálkodási Bizottság 2015. augusztusi ülésén bírálja el.

A döntésről a Szociális Szolgáltató Főosztály a pályázókat 15 napon belül írásban értesíti.

Az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról szóló 9/2015. (II.16.) számú rendelet hatályba lépésével a lakáspályázat kiírásának és elbírálásának szabályai megváltoztak, ezért kérjük, hogy a pályázati kiírást figyelmesen olvassák el és a nyomtatvány kitöltésénél valamint a szükséges mellékletek csatolásánál ennek megfelelően járjanak el!

Helyreállításra szoruló lakások bérleti jogának elnyerésére kiírt pályázaton való részvétel általános szabályai:

Pályázaton részt vehet azon természetes személy:

 • akinek, illetve a vele együtt költöző személynek másik lakáson tulajdonjoga vagy haszonélvezeti joga – a kerületi önkormányzat tulajdonában álló lakás bérleti jogának kivételével –másik lakáson bérleti joga nem áll fenn,
 • akinek nem áll fenn adó vagy adók módjára behajtható köztartozása,
 • aki a pályázat kiírását megelőző 5 éven belül önkényesen nem költözött be önkormányzati tulajdonban lévő lakásba.
 • a pályázó, illetve a vele együtt költöző személyek közül legalább egy fő legalább 6 havi munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó igazolt jövedelemmel rendelkezik, mely jövedelem fedezi a lakásfenntartás várható költségeit.
 • vállalja, hogy a szerződés megkötésekor egy havi bérleti díjnak megfelelő óvadékot fizet.
 • aki a lakás rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tételére, felújítására, komfortfokozatának emelésére vállal kötelezettséget
 • a pályázó és a vele együttköltöző személyeknek az egy főre jutó nettó jövedelme el kell érje legalább az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át. (42.750,- Ft)
 • aki a kerületi önkormányzat tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkező bérlő csak költségelvű pályázaton indulhat. A költségelvű pályázaton való részvételének további feltétele, hogy a bérlő vállalja korábbi lakásának rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő leadását a bérleti szerződés megkötését követő 90 napon belül, valamint a pályázott lakás közüzemi költségeinek fizetését a bérleti szerződés megkötését követően.

A pályázó csak olyan lakásra adhat be pályázatot, amelynek nagysága nem haladja meg méltányolható lakásigényének felső határát:

1 vagy 2 személy esetén 1 lakószoba
2-4 személy esetén 2 lakószoba
3-5 személy esetén 3 lakószoba
5-nél több személy esetén minden további személy esetén a szobaszám felső határa fél szobával nő.

A pályázathoz mellékelni kell:

 • a pályázó és a vele együtt költöző személyek jövedelmére, vagyoni helyzetére, munkaviszonyára, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyára és lakcímére vonatkozó igazolásokat, nyilatkozatokat, okiratok másolatát (nevét, lakcímkártya szerinti lakcímét, illetve tartózkodási helyét és személyazonosító adatait)
 • a megpályázott lakás pályázati kiírásban rögzített sorszámát, szobaszámát, a pályázó esetleges különleges igényeit és azok indokát,
 • a pályázó és családja (együtt költöző hozzátartozói) a.) pont szerinti adatait és a közöttük fennálló rokonsági kapcsolat megjelölését,
 • a pályázó nyilatkozatát saját és családja (együtt költöző hozzátartozói) jövedelmi és vagyoni helyzetéről, valamint jelenlegi lakáskörülményeiről,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy megfelel a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek, továbbá, hogy vállalja a lakásbérlettel járó kötelezettségeket,
 • a pályázat elbírálása szempontjából lényeges egyéb adatokat, tényeket, körülményeket és nyilatkozatokat,
 • a pályázó nyilatkozatát a tekintetben, hogy az elmúlt öt évben részt vett-e és hány alkalommal a III. kerületi Önkormányzat által kiírt pályázatokon,
 • a pályázó nyilatkozatát, hogy vállalja a lakás 90 napon belül történő helyreállítását.

Az egy főre jutó nettó jövedelem megállapításánál az együtt költöző személyek valamennyi jövedelmét (munkajövedelem, társadalombiztosítási-, szociális ellátások, stb.) figyelembe kell venni. A havi nettó jövedelem megállapításánál a pályázat beadását megelőző 6 havi nettó jövedelem átlagát kell igazolni. A társadalombiztosítási ellátások vonatkozásában a kérelem beadását megelőző egy hónapról szóló jövedelemigazolást, míg vállalkozók esetében az állami adóhatóság által kiállított igazolást kell benyújtani. Munkanélküliek esetében az illetékességi területükön lévő Munkaügyi Kirendeltség igazolását nyújtsák be, ugyancsak a pályázat benyújtását megelőző 6 hónapról. Ha a kérelmező elvált, válásról, gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló bírósági végzés fénymásolata, igazolás a tartásdíj összegéről.

Érvénytelen az a pályázat:

 • amelyet nem az erre a célra rendszeresített nyomtatványon adták be,
  amely hiányosan került benyújtásra,
 • amely nem felel meg a helyi rendeletben vagy a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek.
 • Pályázatok elbírálásának szempontjai:
 • a rendelet keretei között az ESZLB határozza meg
 • a pályázaton meghirdetett lakások 50%-át fiatalok részére kell bérbe adni
 • a fiatalok részére történő bérbeadás esetén előnyt élveznek a fiatal házasok.