Lakáspályázat (helyreállításra szoruló, költségelvű)

Archív

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ, HELYREÁLLÍTÁSRA SZORULÓ LAKÁSOK KÖLTSÉG-ELVEN VALÓ BÉRBEADÁSÁRA

A Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottsága az Önkormányzat tulajdonában lévő alábbi lakások bérbeadására hirdet pályázatot.

A pályázati kiírás valamint a lakásokról készült műszaki leírások Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájában (1033 Budapest, Harrer Pál u. 2.), az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. központjában (1033 Budapest, Mozaik u. 7.) valamint az önkormányzat honlapján a www.obuda.hu oldalon megtekinthetők. A pályázatra történő jelentkezéshez nyomtatványok 2016. május 13. napjától Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájában átvehetők vagy letölthető ITT. A pályázati nyomtatványok beszerzése és a pályázaton való részvétel ingyenes.

A lakások műszaki leírása elérhető az egyes sorszámokra kattintva.
Fényképek megtekinthetőek ITT.

sorszám út / utca emelet lift m2 szobaszám komfortfokozat alaplakbér Ft/m2 helyreállítás költsége
1.  Madzsar József 1 van 51 1+1 összkomfortos 678 2.500.000,- Ft+ÁFA
2. Hollós Korvin L. 7 van 51 1+2 összkomfortos 678 1.300.000,- Ft+ÁFA
3. Pacsirtamező 1 nincs 28 1 komfortos 621 1.600.000,- Ft+ÁFA
4. Pacsirtamező fsz nincs 28 1 komfortos 621 2.100.000,- Ft+ÁFA
5. Pacsirtamező 2 nincs 30 1 komfortos 621 2.100.000,- Ft+ÁFA
6. Pacsirtamező 2 nincs 25 1 félkomfortos 399 1.600.000,- Ft+ÁFA
7. Selmeci fsz nincs 34 1 komfortos 621   600.000,- Ft+ÁFA
8. Szentendrei 13 van 31 1 összkomfortos 678 1.700.000,- Ft+ÁFA
9. Váradi 1 nincs 34 1 komfortos 621 3.000.000,- Ft+ÁFA
10. Viador fsz nincs 24 1 komfortos 621 1.000.000,- Ft+ÁFA

A lakbér, a víz és szemétátalány díjai önkormányzati rendelet, illetve a Fővárosi Közgyűlés közüzemi díjakkal kapcsolatos ármegállapításai alapján módosulhatnak.

A nyertes pályázónak a bérleti szerződés megkötésétől számított 90 napon belül a lakásra vonatkozó műszaki állapot meghatározásban részletezettek szerint a felújítási munkálatokat el kell végeznie. Amennyiben a felújítási kötelezettségnek eleget tett, a bérleti jogviszony 10 év határozott időre jön létre. A beköltözés várható időpontja a szerződéskötést követő nap.

A pályázat benyújtásának határideje:       2016. június 3. 11.00 óra
helye:       a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája
(1033 Budapest, Harrer Pál u. 2.),

A pályázatokat az Egészségügyi, Szociális- és Lakásgazdálkodási Bizottság 2016. júliusi ülésén bírálja el.

A döntésről a Szociális Szolgáltató Főosztály a pályázókat írásban értesíti.

Az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról szóló 9/2015. (II.16.) számú rendelet hatályba lépésével a lakáspályázat kiírásának és elbírálásának szabályai megváltoztak, ezért kérjük, hogy a pályázati kiírást figyelmesen olvassák el és a nyomtatvány kitöltésénél valamint a szükséges mellékletek csatolásánál ennek megfelelően járjanak el!

Helyreállításra szoruló lakások bérleti jogának elnyerésére kiírt pályázaton való részvétel általános szabályai:

 • Pályázaton részt vehet azon természetes személy:
 1. akinek, illetve a vele együttköltöző személynek másik lakáson tulajdonjoga vagy haszonélvezeti joga – a kerületi önkormányzat tulajdonában álló lakás bérleti jogának kivételével – másik lakáson bérleti joga nem áll fenn,
 2. akinek nem áll fenn adó vagy adók módjára behajtható köztartozása,
 3. aki a pályázat kiírását megelőző 5 éven belül önkényesen nem költözött be önkormányzati tulajdonban lévő lakásba.
 4. a pályázó, illetve a vele együttköltöző személyek közül legalább egy fő legalább 6 havi munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból, nyugdíjszerű ellátásból vagy GYED-ből származó igazolt jövedelemmel rendelkezik, mely jövedelem fedezi a lakásfenntartás várható költségeit.
 5. vállalja, hogy a szerződés megkötésekor egy havi bérleti díjnak megfelelő óvadékot fizet.
 6. aki a lakás rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tételére, felújítására, komfortfokozatának emelésére vállal kötelezettséget
 7. a pályázó és a vele együttköltöző személyeknek az egy főre jutó nettó jövedelme el kell, hogy érje legalább az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át. (42.750,- Ft)
 8. a kerületi önkormányzat tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkező bérlő csak költségelvű pályázaton indulhat. A költségelvű pályázaton való részvételének további feltétele, hogy a bérlő vállalja korábbi lakásának rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő leadását a bérleti szerződés megkötését követő 90 napon belül, valamint a pályázott lakás közüzemi költségeinek fizetését a bérleti szerződés megkötését követően.
 • A pályázó csak olyan lakásra adhat be pályázatot, amelynek nagysága nem haladja meg méltányolható lakásigényének felső határát:
  • 1 vagy 2 személy esetén 1 lakószoba
  • 2-4 személy esetén 2 lakószoba
  • 3-5 személy esetén 3 lakószoba
  • 5-nél több személy esetén minden további személy esetén a szobaszám felső határa fél szobával nő.
 • A pályázati adatlapon a pályázó nyilatkozatának tartalmaznia kell:
 1. a megpályázott lakás(ok) pályázati kiírásban rögzített sorszámát(ait), a pályázó esetleges különleges igényeit és azok indokát,
 2. a pályázó és családja (együttköltöző személyek) adatait és a közöttük fennálló rokonsági kapcsolat megjelölését,
 3. a pályázó nyilatkozatát saját és családja (együttköltöző hozzátartozói) jövedelmi és vagyoni helyzetéről, valamint jelenlegi lakáskörülményeiről,
 4. a pályázó nyilatkozatát, hogy 90 napon belül vállalja a pályázati kiírás mellékletét képező műszaki állapotlapban meghatározott felújításokat átlagos, jó minőségben és a helyreállításhoz szükséges, kiírásban meghatározott anyagi erőforrásokkal rendelkezik.
 5. a pályázó nyilatkozatát arról, hogy megfelel a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek, továbbá, hogy vállalja a lakásbérlettel járó kötelezettségeket,
 6. a pályázó nyilatkozatát a tekintetben, hogy az elmúlt öt évben részt vett-e és hány alkalommal a III. kerületi Önkormányzat által kiírt pályázatokon,
 7. a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul adatainak a pályázat elbírálásával összefüggésben történő felhasználásához, valamint a szerződéskötés érdekében adatainak és személyi okmányai fénymásolatának az ÓV Zrt részére történő kiadásához.
 • A pályázathoz mellékelni kell:
 1. a pályázó és a vele együttköltöző személyek jövedelmére, vagyoni helyzetére, munkaviszonyára, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyára és lakcímére vonatkozó igazolásokat, nyilatkozatokat, okiratok másolatát (nevét, lakcímkártya szerinti lakcímét, illetve tartózkodási helyét és személyazonosító adatait)
 2. fiatal házastárs pályázata esetén házastársak részéről a házassági anyakönyvi kivonat másolatát, élettársak részéről az élettársi kapcsolatot igazoló dokumentum másolatát.
 3. a pályázat elbírálása szempontjából lényeges egyéb adatokat, tényeket, körülményeket és nyilatkozatokat.

Az ESZLB a pályázó által, a pályázat leadására nyitva álló határidőn belül becsatolt okiratok/nyilatkozatok alapján hozza meg döntését.

Az egy főre jutó nettó jövedelem megállapításánál az együtt költöző személyek valamennyi jövedelmét (munkajövedelem, társadalombiztosítási-, szociális ellátások, stb.) figyelembe kell venni. A havi nettó jövedelem megállapításánál a pályázat beadását megelőző 6 havi nettó jövedelem átlagát kell igazolni. A társadalombiztosítási ellátások vonatkozásában a kérelem beadását megelőző egy hónapról szóló jövedelemigazolást, míg vállalkozók esetében az állami adóhatóság által kiállított igazolást kell benyújtani. Munkanélküliek esetében az illetékességi területükön lévő Munkaügyi Kirendeltség igazolását nyújtsák be, ugyancsak a pályázat benyújtását megelőző 6 hónapról. Ha a kérelmező elvált, csatolandó a válásról, gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló bírósági végzés fénymásolata, igazolás a tartásdíj összegéről.

 • Egy pályázó legfeljebb három lakásra nyújthat be érvényesen pályázatot, amelyet 1 pályázati adatlap kitöltésével tehet meg.
 • Érvénytelen az a pályázat:amelyet nem az erre a célra rendszeresített nyomtatványon adták be,
 1. amely hiányosan került benyújtásra,
 2. amely nem felel meg a helyi rendeletben vagy a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek.

 

 • Pályázatok elbírálásának szempontjai:

 

 1. a rendelet keretei között az ESZLB határozza meg
 2. a pályázaton meghirdetett lakások 50%-át fiatalok részére kell bérbe adni
 3. a fiatalok részére történő bérbeadás esetén előnyt élveznek a fiatal házasok.