Felújítandó helyiségek kiadóak

Archív

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. egyfordulós pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek – a nyertes Pályázó számára felújítási kötelezettséggel történő – bérbeadására:

  

Cím

  

Funkció

  

Helyrajzi szám

 Alap-

terület

m2

 Gépészeti

felszereltség

 Műszaki állapot

 

Minimális bérletidíj

Ft/hó

 Bánatpénz

Ft

Meggyfa utca 25.,földszinti, utcai iroda 18529/14/A/57 120 víz, villany, gáz leromlott 201.600,- 241.000,-
a helyiségben elvégzendő felújítási munkálatok műszaki tartalma: helyiségek festése, ablakok, ajtók, szerelőfalak, csövek mázolása, nyílászárók pótlása, javítása, cseréje, konyhabútor cseréje, törött üvegek cseréje, pótlása, részleges burkolatcsere, pótlás, berendezési tárgyak cseréje, pótlása (bojler, főzőkészülék), konvektorok felülvizsgálata, javítása, elektromos hálózat átvizsgálása, szükség szerinti javítása, szerelvények, lámpatestek pótlása
a helyiségben elvégzendő felújítási munkálatok kalkulált költsége, beszámítható összege legfeljebb.: 4.000.000,- Ft + ÁFA
Gyógyszergyár utca 32., földszinti, utcai üzlet 18833/16/A/33 61 víz, villany, házközponti fűtés leromlott 73.810,- 88.000,-
a helyiségben elvégzendő felújítási munkálatok műszaki tartalma: helyiségek festése, ablakok, ajtók, szerelőfalak, csövek mázolása, nyílászárók pótlása, javítása, cseréje, törött üvegek cseréje, pótlása, részleges burkolatcsere, pótlás, berendezési tárgyak cseréje, pótlása (főzőkészülék), volt vendégtér beépített berendezésének bontása, elektromos hálózat átvizsgálása, szükség szerinti javítása, szerelvények, lámpatestek pótlása
a helyiségben elvégzendő felújítási munkálatok kalkulált költsége, beszámítható összege legfeljebb: 2.000.000,- Ft + ÁFA

A pályázatot zárt borítékban 2014. december 8-án 17 00 óráig lehet benyújtani az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályánál (pénztári órák hétfőnként: 15:00-17:30, szerdánként: 8:30-12:00 és 13:00-16:00, csütörtökönként: 8:30-12:00 óra között).

Pályázni formanyomtatványon lehet, mely letölthető ITT és a www.obuda.hu honlapról, vagy személyesen átvehető az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7.). A pályázat részét kell képezze a Pályázó által benyújtott műszaki dokumentáció, mely legalább műszaki leírást és árazott, tételes költségvetést, alaprajzi változtatás igénye esetén ezen túl a meglévő és a tervezett alaprajzot kell tartalmazzon.

A Pályázónak nyilatkoznia kell abban a tekintetben, hogy tudomásul veszi, miszerint az ingatlan bérbe adására a nyertes Pályázó számára előírt felújítási kötelezettséggel kerül sor. A rendeltetésszerű használatot lehetővé tevő, elvégzendő felújítási munkák műszaki tartalmát és költségvonzatát a Pályázati felhívás mellékletét képező, Óbudai Vagyonkezelő Zrt. Műszaki Osztálya által készített Helyszíni felmérési jegyzőkönyv tartalmazza, a pályázat nyertese (leendő Bérlő) köteles ezen munkálatokat teljes körűen, I. osztályú minőségben, saját költségén az adott helyiség birtokbavételét követő 60 napon belül elvégezni. Leendő Bérlő jogosult – legfeljebb a pályázatban meghatározott összeghatár erejéig – költségeinek részleges, bérbeszámítás útján történő megtérítéséhez, a mindenkori havi bérleti díj 50%-ának mértékéig. A bérleti díjfizetési kötelezettség a felújítási munkálatok műszaki átadás- átvételi időpontjától áll fenn.

A bérbeszámításra Bérbeadó és leendő Bérlő között kötendő külön megállapodás keretében kerül sor, mely tartalmazni fogja, hogy a bérbeszámítás fenti összegben történő érvényesítése az elfogadott műszaki tartalom teljes körű, I. osztályú minőségben történt megvalósulása esetén lehetséges, mely körülményt a műszaki átadás-átvételi eljárás során jegyzőkönyvileg is rögzíteni kell.

A Pályázónak pályázatában nyilatkoznia kell a megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek elfogadásáról, ezen kívül meg kell adnia a helyiségben folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését valamint csatolnia kell a pályázati formanyomtatványon megjelölt okiratokat.

A Pályázó ajánlatát a pályázat benyújtásától számított 60 napig köteles tartani.

Nem lehet bérbe adni a helyiséget annak a vállalkozásnak/személynek, amelynek/akinek:

  • az állami vagy a székhely (lakóhely) szerinti önkormányzati adóhatósággal szemben adó- vagy adók módjára behajtandó köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési kedvezményt (adómérséklés, elengedés, vagy fizetési könnyítés) engedélyezett;
  • az érintett helyiség tekintetében bérleti díj, illetve közüzemi díjhátraléka van;
  • a helyiség bérleti jogviszonya – a kérelem vagy a pályázat benyújtását megelőző öt évben – a Bérbeadó felmondása következtében szűnt meg;
  • a helyiségben gyakorolni kívánt tevékenység folytatására való jogosultságát nem tudja hitelt érdemlően igazolni.

A helyiség vonatkozásában a Pályázónak vállalnia kell:

 

  • az önkormányzati rendeletben a bérleti jog megszerzésének ellenértékeként előírt megszerzési díj megfizetését (a megszerzési díj a Pályázó által megajánlott bérleti díj három havi összege),
  • 3 havi bérleti díjnak (+ esetleges közműátalánynak) megfelelő összegű óvadék megfizetését Bérbeadó részére (a nyertes által befizetett bánatpénz összege az óvadékba beszámításra kerül),
  • szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos- és mellékvízmérők kiépítését.

 

A helyiség vonatkozásában a Pályázónak vállalnia kell az alábbi időtartamú határozott idejű bérleti szerződés megkötését:

 

  • legalább 5 év, legfeljebb az értéknövelő beruházás megtérülésének időpontjáig.

 

A nyertes Pályázónak tudomásul kell vennie, hogy amennyiben a döntésről szóló értesítés kézhez vételét követő 30 napon belül a bérleti szerződést nem köti meg, erre vonatkozó igényét a pályázat Kiírója okafogyottnak tekinti és a Pályázó a befizetett pályázati biztosítékot elveszíti.

A Bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején az előző évi infláció KSH által közzétett mértékével emeli.

A pályázat értékelésénél a megajánlott bérleti díj alapján történik a döntés. A pályázaton azon Ajánlattevők vehetnek részt, akik a pályázat benyújtásának határidejéig a bérleti jog biztosítására a bánatpénzt befizetik. A bánatpénzt az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. pénztárában (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) készpénzben kell letétbe helyezni. A bánatpénzt helyiségenként kell letenni. Az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a nem nyertes Pályázók részére a bánatpénz visszafizetésre kerül.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz eleget a pályázati kiírásban előírt valamennyi feltételnek. Az érvényesen benyújtott pályázatokat az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. Igazgatósága a pályázat beadása után a soron következő ülésén bírálja el, annak eredményéről a Pályázókat írásban értesíti. A pályázat kiírója fenntartja a jogát, hogy a legjobb ajánlatot tevőkkel a tenderbontást követően tovább tárgyaljon, zárt versenytárgyalást tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül, részben vagy egészében eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A nyertes Pályázónak a megszerzési díj teljes összegét az Igazgatóság döntéséről történő írásbeli értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül az Önkormányzat részére meg kell fizetnie.

A helyiségek megtekintéséhez időpont egyeztethető az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályánál (1033 Budapest, Mozaik utca 7., telefon: 430-3468). A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást lehet kérni a fenti telefonszámon és címen.