Felhívás a volt békásmegyeri ideiglenes piac felépítményeinek értékesítésére

Archív

FELHÍVÁS

A Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 1/1 tulajdonában lévő, volt békásmegyeri ideiglenes piac felépítményeinek értékesítésére Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának 131/2021. (VIII. 16.) számú határozata alapján.

Jelen felhívásban a következőkben megadott – az árusító felépítmények tekintetében az ajánlati dokumentációban sorszámokkal azonosított – ingóságokra  tehető vételi ajánlat.

Kiíró:

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata nevében és megbízásából eljáró Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 7.)

 

Az ingóságok (összefoglaló néven: vagyonelemek) paraméterei:

 

árusító felépítmények                                                            darabonkénti vételár

 • árusító pavilonok 000,- Ft/db + ÁFA,      azaz bruttó 203.200,- Ft/db,

 

szaniter konténer                                                                             vételár

 • 1 konténer 000,- Ft/db + ÁFA,    azaz bruttó 1.219.200,- Ft/db

A vételi ajánlat benyújtásának feltételei:

A vételi ajánlat benyújtásának feltétele a Budapest III. kerület, Pünkösdfürdő utca – Hatvany Lajos utcák által határolt 64057/20 hrsz.-ú ingatlanon, a korábbi békásmegyeri ideiglenes piac területén található ingóságok megtekintése, a helyszíni szemlén az ajánlati dokumentáció igazolt átvétele. Az ajánlati dokumentáció sorszámokkal azonosíthatóan tartalmazza, mely ingóságokra tehető aktuálisan vételi ajánlat. Az ingóságok megtekintése – az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztállyal előzetesen egyeztetett időpontban – munkanapokon, 2021. augusztus 19-én 8:00 órától 2021. szeptember 9-én 16:00 óráig lehetséges. Az időpontegyeztetés az elérhetőségi adatok megadásával az ertekesites@ovzrt.hu email címre küldött elektronikus levélben kezdeményezhető.

A vételi ajánlatnak többek között tartalmaznia kell az Ajánlattevő adatait, az ajánlat tárgyának pontos részletezését (az adott árusító pavilonon szereplő sorszám megadásával), a megajánlott vételárat, valamint az Ajánlattevő, átadott dokumentációban szereplő összesített nyilatkozatát. A vételi ajánlat kötelezően benyújtandó részeit az ajánlati dokumentáció tartalmazza, ezek maradéktalan benyújtása az ajánlat érvényességi feltétele. Az ajánlattétel során a Kiíró hiánypótlást nem biztosít.

A vételi ajánlatot – az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályával előzetesen egyeztetett időpontban (az ertekesites@ovzrt.hu email címen, vagy Rudnai-Lőrincz Ildikó előadóval telefonon a következő számokon: 06-1-430-3464, 06-20-500-6997) – folyamatosan, de legkésőbb 2021. szeptember 10. (péntek) 10:00 óráig, zárt borítékban van lehetőség benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) személyesen, vagy meghatalmazott útján, az Ügyfélszolgálat nyitvatartási idejében. A jelzett határidő után vételi ajánlat nem tehető.

Az eljárásban legalább 1 vagyonelemre, illetőleg egyben legfeljebb 24 árusító felépítményre illetőleg egyben a szaniter konténer mellett 18 árusító felépítményre tehető ajánlat. A megjelölt darabonkénti minimális vételár alatti ajánlat az eljárásban nem tehető, az ilyen ajánlat érvénytelen. Az Ajánlattevőnek az ingóságok saját költségen történő szétszerelését, elszállítását vállalnia kell. Az ingóságok birtokba bocsátására az adás-vételi szerződés megkötése nyomán a teljes vételár kiegyenlítését követően kerül sor. Vevő köteles a teljes vételár kiegyenlítését követő 5 napon belül az ingókat birtokba venni, amely aktusról a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel.

A birtokba vétel költségeit Vevő viseli. Amennyiben a nevezett határidőt Vevő túllépi, akkor a Kiíró tárolási költséget számol fel, amely költség teljesítése a birtokbaadás-birtokbavétel feltétele.

Jelen eljárásban az ajánlati kötöttség ideje: a vételi ajánlat benyújtásától számított 60 nap.

Az ingóságokra kötendő adás-vételi szerződés lényeges elemei: 

 1. Eladó szavatolja, hogy az adás-vétel tárgyát képező Ingóságokon 3. személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Vevő tulajdonszerzését akadályozza vagy korlátozza.
 2.             Vevő az Ingóságokat előzetesen megtekintette, állapotukat teljes körűen megismerve vásárolja meg. Eladó a Vevőt az Ingóságok tulajdonságairól, állapotáról tájékoztatta.
 3.             Eladó az adás-vételi szerződés aláírását követően haladéktalanul számlát állít ki a vételárról a Vevő részére, amelyet Vevő – az Eladó által helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított 5 napon belül – átutalással megfizet.
 4. Szerződő Felek rögzítik, hogy a fizetés napjának az a nap minősül, amely napon a Vevő számlavezető bankja a Vevő bankszámláját a fizetendő összeggel megterheli. Eladó az Ingóságok tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja.
 5. Késedelmes fizetés esetén az Eladó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6: 155.§ szerinti késedelmi kamatot érvényesíthet a Vevővel szemben.
 6. Az Eladó az Ingóságok birtokát a vételár fentiek szerinti megfizetését követő 5 napon belül ruházza át a Vevőre, amelyről a Felek jegyzőkönyvet kötelesek felvenni. Az ingóságok birtokba adására a Budapest III. kerület, Pünkösdfürdő utca – Hatvany Lajos utcák által határolt 64057/20 hrsz.-ú ingatlanon, a korábbi békásmegyeri ideiglenes piac területén kerül sor.
 7. A Vevő a birtokátruházás megkezdésének időpontjától viseli azok terheit, szedi azok hasznait. Szerződő Felek rögzítik, hogy a kárveszély a birtokátruházással száll át a Vevőre.
 8. Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben a birtokátruházásra a megjelölt határidőn belül a Vevőnek felróható okból nem kerül sor, abban az esetben az Eladó napi 10.000,- Ft tárolási díj megfizetését követelheti a Vevőtől. Ebben az esetben a birtokátruházásra kizárólag a tárolási díj megfizetését követően kerülhet sor, a tárolási díj megfizetéséig az Eladó a birtokátruházást minden jogkövetkezmény nélkül megtagadhatja.
 9. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Vevőt terhel minden, a birtokátruházással kapcsolatos költség, így különösen a szétszerelés, felrakodás, elszállítás, lerakodás költsége.
 10. Szerződő Felek rögzítik, hogy Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottsága 131/2021. (VIII. 16.) számú határozatával hozzájárult a szerződés megkötéséhez. A határozat a szerződés elválaszthatatlan, 1. számú mellékletét képezi.
 11. Az adás-vételi szerződés annak mindkét fél általi aláírása napján lép hatályba, amennyiben a Szerződő Felek a szerződést nem ugyanazon a napon írják alá, úgy az a későbbi aláírás napján lép hatályba.
 12. Szerződő Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyarországon hatályos jogszabályok – így különösen a Ptk. – rendelkezéseit irányadónak ismerik el.
 13. Szerződő Felek a jelen szerződésből eredő, békés egyeztetések útján fel nem oldható jogvitáik tekintetében kikötik a Budapest, II-III. Kerületi Bíróság illetékességét.

A vételi ajánlatok bontása, értékelése:

A vételi ajánlatok bontására azok benyújtásának napján a 1033 Budapest, Mozaik utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor.

A vételi ajánlatokat a Kiíró a beérkezés sorrendjében bírálja el. Adás-vételi szerződés az érvényes vételi ajánlatot tevő Ajánlattevővel (Ajánlattevőkkel) köthető. Amennyiben ugyanarra az ingóságra több Ajánlattevő is vételi ajánlatot nyújt be, adás-vételi szerződés a legkorábban beérkezett ajánlat benyújtójával köthető.

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. az Ajánlattevőket levélben, vagy emailben értesíti az értékelés eredményéről.

Az adás-vételi szerződésben csak és kizárólag az jelölhető meg szerződő félnek, aki Ajánlattevőként tette meg vételi ajánlatát.

A nyertes Ajánlattevőnek (Ajánlattevőknek) szerződéskötési díjat kell fizetnie, amely az ügyvédi munkadíjat tartalmazza, melynek összege a vételár 0,5%-a.

A vételár kiegyenlítése az adás-vételi szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül esedékes.

A felhívással kapcsolatban további felvilágosítást az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán Rudnai-Lőrincz Ildikó előadó 06-1-430-3464 és 06-20-500-6997 telefonszámain lehet kérni. A felhívás jelen szövege felkerül továbbá a www.ovzrt.hu honlapra.

Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály