Egyfordulós, nyílt pályázat a 62321/149 hrsz.-ú, 1039 Budapest, Csobánka tér 6. szám alatti rendelőintézet földszint 017. jelű helyiségének (alapterület: 21 m2) audiológiai szakrendelés funkcióval történő bérbeadására

Archív

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 7.), mint Kiíró, Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának – az Önkormányzatnak az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 17/2014. (VI. 2.) önkormányzati rendelete 16. § (1) bekezdésének figyelembe vételével – 475/2022. (XII. 7.) számú határozatában megadott felhatalmazás alapján egyfordulós, nyílt pályázatot hirdet Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló ingatlanrész bérbeadására.

 

A pályázat tárgya

 

A Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló 62321/149 hrsz.-ú, 1039 Budapest, Csobánka tér 6. szám alatti rendelőintézet földszint 017. jelű helyiségének (alapterület: 21 m2) bérbeadása audiológiai szakrendelés funkcióval. A rendelőintézet szakmai szempontjai figyelembe vételével a helyiség csak a meghirdetett funkcióval pályázható, ettől eltérő ajánlat annak érvénytelenségét vonja maga után.

 

A pályázat tárgyát képező ingatlan adatai:

 

Cím:                                 1039 Budapest, Csobánka tér 6.

Hrsz.:                               62321/149

Megnevezés:                    nem lakás célú helyiség (audiológiai szakrendelés funkcióval)

Alapterület:                      21 m2

Tulajdonos:                      1/1 arányban Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Terhek, széljegyek:           –

Egyéb bejegyzés:              –

Pályázati biztosíték

(bánatpénz):                     126.000,- Ft

 

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottsága 475/2022. (XII. 7.) számú határozatával (többek között) úgy döntött, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező 62321/149 hrsz.-ú, 1039 Budapest, Csobánka tér 6. szám alatti rendelőintézet földszint 017. jelű helyiségének (alapterület: 21 m2) MEDISZINTECH AUDIOLÓGIA Kft. (székhely: 1132 Budapest, Visegrádi utca 31., 4. emelet, cégjegyzékszám: 01-09-292048, adószám: 25841385-2-41, képviselő: Spiczmüller Szabolcs ügyvezető) részére audiológiai szakrendelés, hallókészülék és tartozékainak forgalmazása funkcióval történő, 2023. január 1-jétől 2027. december 31-ig tartó határozott időtartamú, ismételt, pályázaton kívüli bérbeadásához nem járul hozzá.

 

A határozatról a volt Bérlő kiértesítésre került, a jelen pályázati felhívás kiírásának időpontjában a volt Bérlő az ingatlanrészt jogcím nélküli Használóként üzemelteti.

 

Az ingatlanrész (helyiség) nyertes Pályázó (leendő Bérlő) részére történő birtokbaadására annak a jogcím nélküli Használó általi, Önkormányzat részére történő birtokbaadását követően kerülhet sor. Pályázata benyújtásával a Pályázónak vállalnia kell, hogy amennyiben az esetleges nyertes pályázata nyomán a bérleti szerződés megkötése azon okból hiúsul meg, hogy a jogcím nélküli Használó nem adta a helyiséget az Önkormányzat birtokába, sem az Önkormányzattal, sem pedig az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.-vel szemben nem él semmilyen jogcímen kártérítési igénnyel.

 

 

A jelen pályázatban megajánlandó minimális bérleti díj nettó 105.000,- Ft/hó, amely az előző évi, MNB által közzétett inflációs rátával évente indexálandó. A bérleti díjfizetési kötelezettség az ingatlanrész (helyiség) birtokba adásának időpontjától esedékes, ettől eltérő ajánlat annak érvénytelenségét vonja maga után.

 

A bérleti díj jelenleg ÁFA-t nem tartalmaz, azonban, ha a Bérbeadó az ingatlan bérbeadás tekintetében ÁFA kötelessé válik, akkor a Bérbeadó a jogszabály által előírt ÁFA mértékét a most meghatározott bérleti díjra, mint adóalapra felszámítja.

 

Pályázati feltételek

 

A pályázat jellege: nyilvános egyfordulós pályázat.

 

A bérbeadás időtartama 5 év határozott idő.

 

A pályázaton azon (egyéni vállalkozó vagy átlátható szervezet) Ajánlattevő vehet részt, aki a pályázati biztosítékot befizette az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Raiffeisen Banknál Zrt.-nél vezetett 12001008-00140909-00100008 számú letéti számlájára és az a pályázat benyújtásának határidejéig a számlán jóváírásra került.

 

Az ingatlanrész (helyiség) hivatalos megtekintése – az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztállyal előzetesen egyeztetett időpontban – 2023. január 23-án 9:00 órától 2023. február 9-én 15:00 óráig lehetséges. Az időpontegyeztetés az elérhetőségi adatok megadásával a berbeadas@ovzrt.hu email címre küldött elektronikus levélben kezdeményezhető.

 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő adatait, az Ajánlattevő részletes és jogilag kötelező nyilatkozatát a megajánlott bérleti díjra, fizetési feltételekre és a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására (különös tekintettel a kiírásban szereplő helyiségfunkcióra), illetve ajánlati kötöttségre vonatkozóan, valamint a jelen felhívásban felsorolt egyéb okiratokat, nyilatkozatokat, igazolásokat is szükséges benyújtani. Az Ajánlattevőnek igazolnia kell a pályázati részvétel feltételeként előírt pályázati biztosíték (bánatpénz) megfizetését. A pályázati eljárásban benyújtandó dokumentumok formanyomtatványainak megküldése az elérhetőségi adatok megadásával a berbeadas@ovzrt.hu email címre küldött elektronikus levélben kezdeményezhető.

 

Pályázata benyújtásával az Ajánlattevőnek tudomásul kell vennie, hogy nyertessége esetén az ingatlan bérletére kötendő szerződésben vállalnia kell, hogy a bérleti jogviszony időtartama alatt a bérlemény állagának megóvását saját költségén, bárminemű beszámítási, kártérítési, jóváírási vagy tulajdonjogi követelés kizárásával biztosítania szükséges.

 

Az Ajánlattevő ajánlatát a pályázatban találhatókon túl kikötéshez, feltételhez nem kötheti, az ilyen pályázat érvénytelen. A pályázati formanyomtatvány módosítása (az adatokkal történő kitöltést ide nem értve) a pályázat érvénytelenségét eredményezi.

 

A pályázatban a hiánypótlás nem biztosított.

 

A pályázati ajánlatot legkésőbb 2023. február 10. (péntek) 10:00 óráig postai úton, zárt borítékban, ajánlott, tértivevényes küldeményként van mód benyújtani, az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályának címezve (1033 Budapest, Mozaik utca 7.). A pályázati ajánlati anyagot tartalmazó borítékon a feladó és a címzett megjelölésén túl egyéb szöveg nem lehet. A pályázati ajánlat benyújtása esetén a berbeadas@ovzrt.hu címre e-mailt kell küldeni a Pályázó adataival, a postára adás időpontjának megjelölésével valamint a bánatpénz megfizetését igazoló dokumentum másolatának csatolásával.

 

 A megadott határidő után beadott pályázat érvénytelen. A pályázati anyagot tartalmazó borítékon a feladó és a címzett megjelölésén, valamint a „62321/149 hrsz.-ú, 1039 Budapest, Csobánka tér 6. szám alatti rendelőintézet földszint 017. jelű helyiségének (alapterület: 21 m2) audiológiai szakrendelés funkcióval történő bérbeadása – pályázati ajánlat” szövegen túl egyéb szöveg nem lehet. Az ajánlatot tartalmazó borítékon a feladót fel lehet tüntetni, de ennek feltüntetése nem kötelező (titkos ajánlat).

 

Jelen pályázatban az ajánlati kötöttség ideje 2023. február 10-től számított 60 nap.

 

A pályázatok bontására 2023. február 10. (péntek) 10:10 órakor a 1033 Budapest, Mozaik utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. A bontási eljárás nem nyilvános.

 

A benyújtott pályázat érvénytelenségének esetei:

 

 • ha azt a kiírásban meghatározott ajánlattételi határidő után nyújtották be,
 • ha azt olyan Ajánlattevő nyújtotta be, aki az Önkormányzattal szemben, korábbi fizetési kötelezettségét (helyi adó, bérleti díj, stb.) nem teljesítette,
 • a dokumentációban szereplő adatokat, igazolásokat nem, vagy nem az előírásnak megfelelően csatolta,
 • az Ajánlattevő valótlan adatot közölt.

 

A pályázat Kiírója fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot a pályázati eljárás bármely szakaszában, indoklás nélkül, részben vagy egészében eredménytelennek nyilvánítsa (különösen abban az esetben, ha a jelenleg birtokon belül lévő jogcím nélküli Használó nem adta az ingatlanrészt az Önkormányzat birtokába), valamint, hogy az érvényes ajánlatot tevő Ajánlattevőkkel a pályázati borítékbontást követően további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson.

 

Az Önkormányzat a nyertes ajánlatban szereplő Ajánlattevővel köthet bérleti szerződést a fentiek szerint. A bérleti szerződésben csak és kizárólag azon egyéni vállalkozó vagy szervezet jelölhető meg szerződő félnek, aki a pályázatban, mint Ajánlattevő megjelölésre került.

 

A pályázatok bontását követően az ajánlat módosítására nincs lehetőség, azt a Kiíró kizárja, kivéve az ajánlott bérleti díj zártkörű liciten történő módosítását.

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a pályázati biztosíték nem jár vissza amennyiben:

 

 • az Ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt, vagy a pályázat benyújtását követően, de az eredményhirdetést megelőzően visszavonta ajánlatát,
 • ha a szerződés megkötése az Ajánlattevőnek felróható okból hiúsult meg,
 • a szerződés teljesülése a Bérlőnek felróható okból hiúsult meg.

 

A pályázatok elbírálásának szempontja: a megajánlott bérleti díj összege.

 

A pályázat kiértékeléséről illetőleg az ingatlanrész Bérlőjének kijelöléséről az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. előterjesztése alapján Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottsága dönt. A pályázaton résztvevőket ajánlott levélben, illetőleg a pályázati ajánlatukban megadott email címre küldött elektronikus levélben értesítjük a határozatról.

 

Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése a szerződéskötésre nyitva álló határidőn belül meghiúsul, azonos feltételek mellett a soron következő Ajánlattevővel szerződés köthető.

 

A pályázat benyújtásakor kérjük figyelembe venni, hogy nem lehet bérbe adni a helyiséget annak a vállalkozásnak, amelynek/akinek:

 

 • az állami vagy a székhely szerinti önkormányzati adóhatósággal szemben adó- vagy adók módjára behajtandó köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési kedvezményt (adómérséklés, elengedés, vagy fizetési könnyítés) engedélyezett;
 • az érintett vagy bármely helyiség tekintetében bérleti díj, illetve közüzemi díjhátraléka van;
 • a helyiség bérleti jogviszonya – a kérelem vagy a pályázat benyújtását megelőző öt évben – a bérbeadó felmondása következtében szűnt meg;
 • a helyiségben gyakorolni kívánt tevékenység folytatására való jogosultságát nem tudja hitelt érdemlően igazolni.

 

A helyiség vonatkozásában a nyertes Ajánlettevőnek vállalnia kell:

 

 • az önkormányzati rendeletben a bérleti jog megszerzésének ellenértékeként előírt megszerzési díj megfizetését (a megszerzési díj a Pályázó által megajánlott bérleti díj három havi összege),
 • a havi bérleti díj (+ a Bérbeadó által kiközölt közüzemi átalány) háromszoros összegének megfelelő óvadék megfizetését Bérbeadó részére (a nyertes Pályázó által befizetett bánatpénz összege az óvadékba beszámításra kerül).

 

A nyertes Pályázónak a megszerzési díj teljes összegét a Bizottság döntéséről történő írásbeli értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. részére meg kell fizetnie.

 

A nyertes Pályázónak tudomásul kell vennie, hogy amennyiben a döntésről szóló értesítés kézhez vételét követő 30 napon belül a bérleti szerződést nem köti meg, erre vonatkozó igényét a pályázat Kiírója okafogyottnak tekinti és a Pályázó a befizetett pályázati biztosítékot elveszíti.

 

A bérleti szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni, melynek költségei a Bérlőt terhelik.

 

A Bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején az előző évi infláció KSH által közzétett mértékével emeli.

 

A bérleti szerződés (fentiekben tárgyaltakon túli) lényeges tartalmi elemei a következők (az ezekben foglalt kötelezettségeket a Pályázó ajánlata benyújtásával elfogadja).

 

 • A Bérleti díjat havonta előre, minden tárgyhónap 10. napjáig köteles a Bérlő megfizetni a Bérbeadó által kiállított és megküldött számlának megfelelően a Bérbeadó képviseletében eljáró Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. részére az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-00140909-00200005 számú bankszámlaszámára banki átutalással vagy csekken történő befizetéssel.

 

 • Amennyiben a Bérlő bármely fizetési kötelezettségével késedelembe esik, a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése alapján köteles a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8%-kal növelt értékének megfelelő éves késedelmi kamatot a késedelem időtartamára vonatkozóan megfizetni a késedelmesen megfizetett összeg teljesítésével egyidejűleg.

 

 • A bérlemény közüzemi költségeit a Bérbeadó (a közüzemi szolgáltatókkal szerződésben álló Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.-vel kötött megállapodás alapján) a Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.-nek fizeti meg. A Bérlő köteles az általa igénybevett közüzemi szolgáltatások díját a Bérbeadó által megállapított és kiközölt átalánydíj formájában megfizetni. A közüzemi átalányban figyelembe vett tételek: elektromos áram, víz, csatorna, fűtés. A közüzemi átalány számításának alapja a bérleményt magába foglaló ingatlan előző 12 havi közüzemi költségeinek arányos felosztása.

 

 

 

A Felek a tárgyévi fogyasztásról a tényleges közüzemi költségek és a kiközölt átalánydíj számlák figyelembe vételével a tárgyévet követő év március 31-ig elszámolnak egymással, ezt követően Bérbeadó elszámoló számlát állít ki Bérlő részére. Ezzel egyidejűleg, Bérbeadó által egyoldalúan kerül megállapításra a következő évre vonatkozó Közüzemi átalány.

 

 • Amennyiben a Bérlőnek három hónapos Bérleti díj, vagy – akár a Bérbeadó, akár a szolgáltató felé fizetendő – közüzemi díjhátraléka van, a Bérbeadó a Bérlő részére felszólító levelet küld, és annak eredménytelensége esetén a Rendelet 100. § (5) bekezdésének megfelelően jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.

 

 • A Bérlőnek tudomásul kell vennie, hogy a tervezett funkció megvalósításához szükséges szakhatósági és egyéb engedélyek, hozzájárulások, nyilatkozatok beszerzése a Bérlő feladata és felelőssége, az Önkormányzat ebbéli felelősségét kizárja.

 

 • A Bérlő köteles a bérleményt a szerződésben rögzített (pályázatban kötelezően előírt) rendeltetésnek megfelelően használni. A Bérbeadó jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Bérlő a bérleményt nem rendeltetésének megfelelően használja, a bérlemény állagát, fizikai állapotát súlyosan károsító cselekményt végez. A tervezett funkció megvalósításához szükséges szakhatósági és egyéb engedélyek, hozzájárulások, nyilatkozatok beszerzése a Bérlő feladata és felelőssége, az Önkormányzat ebbéli felelősségét kizárja.

 

 • A bérlemény használatára kizárólagosan a Bérlő jogosult, azt az Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról szóló 9/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet 104. § (1) bekezdésének megfelelően nem lehet albérletbe adni.

 

 • A Bérlő a bérleményben bármilyen jellegű átalakítást, felújítást csak a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával és a munkálatok ellenértékének megtérítésére vonatkozó előzetes megállapodás birtokában végezhet. A Bérlő a szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül végzett munkálatokért térítés nem illeti meg. Amennyiben a szerződés megszűnésére a Bérbeadó rendkívüli felmondása alapján kerül sor, úgy Bérlő elveszti az általa elvégzett munkálatokkal kapcsolatos megtérítési jogát Bérbeadóval szemben.

 

 • A Bérlő köteles gondoskodni a bérlemény állagának, épületgépészeti felszereltségének és műszaki állapotának megóvásáról, különösen:

 

 • olyan központi berendezéseinek – a bérleményen belül megtalálható víz-, gáz-, csatorna-, fűtésrendszer vezetékei, szerelvényei, kazán, fűtőtestek a kapcsolódó szerelvényekkel együtt, valamint az elektromos vezeték és érintésvédelmi rendszer – karbantartásáról, javításáról, felújításáról, illetve cseréjéről, amelyeket kizárólagosan a Bérlő használ, illetőleg tart üzemben,
 • a bérlemény burkolatainak, nyílászáróinak felújításáról, pótlásáról, illetve cseréjéről,
 • a Bérlő tevékenységével kapcsolatosan keletkező nem háztartási szemét elszállításáról,
 • a bérleménnyel kapcsolatos munkavédelmi, tűzvédelmi és vagyonvédelmi feladatok ellátásáról.

 

 • A bérleti szerződés – a határozott időtartam lejárta előtt – a Felek közös megegyezésével szüntethető meg. A Bérlő jogosult továbbá a szerződést 60 (hatvan) napos felmondási idővel, a Bérbeadóhoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával, indoklás nélkül felmondani. A határozott időtartamra tekintettel ez esetben a Bérlő köteles a mindenkori Bérleti díj tizenkettőszeresének megfelelő összeget kárátalány jogcímén a Bérbeadó részére legkésőbb a szerződés megszűnésével egyidejűleg megfizetni.

 

 • A szerződés meghosszabbítására a Bérlő írásban, a szerződés lejárta előtt legalább 60 (hatvan) nappal a Bérbeadó részére benyújtott kérelme alapján van lehetőség, az Önkormányzat pozitív döntése esetén. Amennyiben Bérlő a szerződés ismételt megkötésére irányuló kérelmét megadott határidőben nem nyújtja be, úgy a Bérbeadó rögzíti, hogy a bérlemény továbbhasználatára nincs lehetőség.

 

 • A Bérlő köteles a bérleményt a Bérbeadó részére – a bérleti szerződés megszűnése napján, jegyzőkönyv felvétele mellett – rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, ingóságoktól kiürítve, kitakarított állapotban visszaadni. A Bérlő a visszaadást megelőzően köteles a bérlemény tisztasági festését elvégezni.

 

A pályázat útján történő bérbeadás szabályait, a pályázaton való részvétel feltételeit az Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról szóló 9/2015. (II. 16.) számú rendelete tartalmazza. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály +36 1 430-3464 és a +36 1 430-3468 telefonszámain lehet kérni.

 

A pályázati felhívás jelen szövege felkerül a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra.