PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására:

CímFunkcióHelyrajzi számAlap-

terület

(m2)

Gépészeti

felszereltség

Műszaki állapot

 

Minimális bérleti

díj (Ft/hó)

Bánatpénz

(Ft)

Ágoston utca 14., VI. emeleti, lépcsőháziiroda/

műterem

16918/3/A/34119víz, villany, távfűtésleromlott29.203,-35.000,-
Berend utca 26., pinceszinti, lépcsőháziraktár18529/4/A/14054villanyleromlott15.552,-18.000,-
Bécsi út 88-92., pinceszinti, utcaiüzlet14729/2/B/171146víz, villany, gáz (fűtetlen)leromlott197.538,-237.000,-
Bécsi út 291/A., pinceszinti, lépcsőháziraktár18847/8/A/146villanyközepes14.720,-17.000,-
Bécsi út 291/A., pinceszinti, lépcsőháziraktár18847/8/A/246villanyközepes14.720,-17.000,-
Bécsi út 293/B., pinceszinti, lépcsőháziraktár18847/9/A/146villanyközepes14.720,-17.000,-
Bécsi út 293/B., pinceszinti, lépcsőháziraktár18847/9/A/246villanyközepes14.720,-17.000,-
Eső utca 7., pinceszinti, lépcsőháziraktár17460/2/A/1527víz, villanyközepes9.504,.-11.000,-
Föld utca 51., pinceszinti, lépcsőháziraktár17056/0/A/1661villanyközepes17.568,-21.000,-
Füst Milán utca 3., földszinti, utcaiüzlet/iroda65552/14/A/126villany, távfűtésközepes27.690,-33.000,-
Gyenes utca 13., pinceszinti, lépcsőháziraktár17005/20/A/29122villanyleromlott35.136,-42.163,-
Hunyadi utca 58-60., földszinti, utcaiüzlet62976/0/A/152víz, villanyközepes59.228,-71.000,-
Hunyadi utca 58-60., pinceszint, udvariraktár62976/0/B/122leromlott5.962,-7.000,-
Kórház utca 1.,

pinceszinti, udvari

raktár18267/16 /A/1987villanyleromlott29.841,-35.000,-
Lajos utca 116.,

pinceszinti, udvari

raktár17811/0/A/1393villany, távfűtésközepes24.087-28.000,-
Meggyfa utca 23., pinceszinti, lépcsőháziraktár18529/21/A/11377villanyleromlott22.176,-26.000,-
Meggyfa utca 29., földszinti, utcaiüzlet18529/14/A/6248víz, villanyközepes83.328,-99.000,-
Pacsirtamező utca 28., pinceszinti, lépcsőháziraktár17633/A/158villanyleromlott16.704,-20.000,-
Pacsirtamező utca 28., pinceszinti, lépcsőháziraktár17633/A/294villanyleromlott27.072,-32.000,-
Raktár utca 15., földszinti, utcaiüzlet18443/4/A/159135víz, villany, távfűtésleromlott169.830,-203.000,-
Raktár utca 21., földszinti, utcaiiroda

ÉS

18443/4/A/12733víz, villany, távfűtésközepes92.268,-110.000,-
iroda18443/4/A/12833
Selyem utca 4., pinceszinti, lépcsőháziraktár17005/38/A/5861villanyközepes19.520,-23.000,-
Szentendrei út 325., földszinti, utcaiüzlet6242121víz, villanymegfelelő70.749,-84.000,-
Tímár utca 15., pinceszinti, utcairaktár17629/0/A/185víz, villanyerősen leromlott22.695,-27.000,-
Tímár utca 17/B-19., „A” lh., pinceszinti, lépcsőháziraktár17487/B/6154víz, villanyerősen leromlott13.824,-16.000,-
Tímár utca 17/B-19., „H” lh., pinceszinti, lépcsőháziraktár17487/B/6849villanyerősen leromlott13.916,-16.000,-
Tímár utca 26., pinceszinti, utcaiiroda17621/A/41197víz, villany, gázerősen leromlott127.459,-152.000,-
Újmegyeri tér, utcairaktár65552/4028víz, villanyleromlott15.092,-18.000,-
Zápor utca 61., földszinti, utcaiüzlet16998/3/A/30045víz, villany, távfűtésleromlott62.910,-75.000,-

A helyiségekre kötendő bérleti szerződésekben rögzíteni kell, hogy a bérleti díjon felül a Bérlőnek meg kell fizetnie a Bérbeadó által az ingatlannal kapcsolatosan kiközölt mindenkori szemétátalány összegét.

Az Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról szóló 9/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet 96. § (3) bekezdés a) pontja alapján a helyiségbérleti szerződés időtartama 3 év lehet raktár célú, b) pontja szerint 5 év lehet év minden egyéb funkcióra történő bérbeadás esetén.

A pályázatot zárt borítékban lehet benyújtani az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7., földszint, pénztári órák hétfőnként: 15:00-17:30, szerdánként: 8:30-12:00 és 13:00-16:00, csütörtökönként: 8:30-12:00 óra között).

Pályázni formanyomtatványon lehet, mely letölthető ITT és a www.obuda.hu honlapról, vagy személyesen átvehető az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7.).

A Pályázónak pályázatában nyilatkoznia kell a megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek elfogadásáról, ezen kívül meg kell adnia a helyiségben folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését valamint csatolnia kell a pályázati formanyomtatványon megjelölt okiratokat és igazolnia kell a pályázati részvétel feltételeként előírt bánatpénz megfizetését.

A Pályázó ajánlatát a pályázat benyújtására nyitva álló határidőt (minden hónap utolsó munkanapjának 12.00 órája) követő 60 napig köteles tartani.

A pályázatok benyújtására folyamatosan van lehetőség, azok bontására minden hónap utolsó munkanapján 12.00 órakor került sor az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. hivatalos helyiségében, melynek kiértékeléséről a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat- kezelő Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) az azt követő ülésén dönt.

A pályázat benyújtásakor kérjük figyelembe venni, hogy nem lehet bérbe adni a helyiséget annak a vállalkozásnak/személynek, amelynek/akinek:

  • az állami vagy a székhely (lakóhely) szerinti önkormányzati adóhatósággal szemben adó- vagy adók módjára behajtandó köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési kedvezményt (adómérséklés, elengedés, vagy fizetési könnyítés) engedélyezett;
  • az érintett vagy bármely helyiség tekintetében bérleti díj, illetve közüzemi díjhátraléka van;
  • a helyiség bérleti jogviszonya – a kérelem vagy a pályázat benyújtását megelőző öt évben – a bérbeadó felmondása következtében szűnt meg;
  • a helyiségben gyakorolni kívánt tevékenység folytatására való jogosultságát nem tudja hitelt érdemlően igazolni.

A helyiség vonatkozásában a Pályázónak vállalnia kell:

  • az önkormányzati rendeletben a bérleti jog megszerzésének ellenértékeként előírt megszerzési díj megfizetését (a megszerzési díj a Pályázó által megajánlott bérleti díj három havi összege),
  • 3 havi bérleti díjnak (+ esetleges közműátalánynak) megfelelő összegű óvadék megfizetését Bérbeadó részére (a nyertes által befizetett bánatpénz összege az óvadékba beszámításra kerül),
  • szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos- és mellékvízmérők kiépítését.

A pályázat értékelésénél a megajánlott bérleti díj alapján történik a döntés. A pályázaton azon Ajánlattevők vehetnek részt, akik a bérleti jog biztosítására a bánatpénzt befizetik. A bánatpénzt az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. pénztárában (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) készpénzben lehet letétbe helyezni (pénztári órák hétfőn: 15:00-17:30, szerdán: 8:30-12:00 és 13:00-16:00, csütörtökön: 8:30-12:00 óra között). A bánatpénzt helyiségenként kell letenni. Az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a nem nyertes Pályázók részére a bánatpénz visszafizetésre kerül.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz eleget a pályázati kiírásban előírt valamennyi feltételnek.

A pályázatok értékelését követően az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. a Pályázókat írásban értesíti. A pályázat Kiírója fenntartja a jogát, hogy a legjobb ajánlatot tevőkkel a tenderbontást követően tovább tárgyaljon, zárt versenytárgyalást tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül, részben vagy egészében eredménytelennek nyilvánítsa.

A nyertes Pályázónak a megszerzési díj teljes összegét a Bizottság döntéséről történő írásbeli értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. részére meg kell fizetnie.

A nyertes Pályázónak tudomásul kell vennie, hogy amennyiben a döntésről szóló értesítés kézhez vételét követő 30 napon belül a bérleti szerződést nem köti meg, erre vonatkozó igényét a pályázat Kiírója okafogyottnak tekinti és a Pályázó a befizetett pályázati biztosítékot elveszíti.

A bérleti szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni, melynek költségei a Bérlőt terhelik.

A Bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején az előző évi infláció KSH által közzétett mértékével emeli.

A helyiségek megtekintéséhez időpont egyeztethető az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályánál (1033 Budapest, Mozaik utca 7., telefon: 430-3468, 430-3464). A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást lehet kérni a fenti telefonszámon és címen.

A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá 2017. január 5-től a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra.